To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 18/9/2018 

Tài chính công khai ngày 18/9/2018 Tổng số xuất ăn: 286học sinh x 13.000đ = 3.718.000đ Số chi trong ngày: 3.718.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Calendar
Today: Friday, 19 / 10 / 18
19/10

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng: Trực tại điểm trung tâm

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Lãng 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 10/09/2018

Tổng số xuất ăn: 285học sinh x 12.000đ = 3.420.000đ

Số chi trong ngày: 3.420.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên