IMG_0329.jpg
IMG_0570.JPG
IMG_0506.JPG
DSC00183.JPG
DSC00193.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 01/2019

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU     TRƯỜNG MN YÊN THỌ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Yên Thọ, ngày 2 9...

Detail

Calendar
Today: Friday, 22 / 03 / 19

Tài chính công khai ngày 21/03/2019 

Tài chính công khai ngày 21/03/2019 Tổng số xuất ăn: 349 học sinh x 13.000đ = 4.537.000đ Số chi trong ngày: 4.537.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên