Thực đơn tháng 10/2019 

Thực đơn tháng 10 năm 2019

 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 Tổng số xuất ăn: 248học sinh x 15.000đ = 3.720.000đ Số chi trong ngày: 3.720.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

 

Thực đơn tháng 09/2019 

Thực đơn tháng 09 năm 2019