THỰC ĐƠN THÁNG 9/2020 

Thực đơn tháng 9/2020

 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 Tổng số xuất ăn: 248học sinh x 15.000đ = 3.720.000đ Số chi trong ngày: 3.720.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

 

Thực đơn tháng 10/2019 

Thực đơn tháng 10 năm 2019