Tài chính công khai ngày 10/09/2018

Tổng số xuất ăn: 285học sinh x 12.000đ = 3.420.000đ

Số chi trong ngày: 3.420.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu