Asset Publisher

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 03/2017

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 03/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                     Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

                   

 

                                Yên Tho, ngày 01  tháng 03  năm 2017

BẢNG PHÂN CÔNG

LÀM THÊM GIÒ ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN THÁNG 03

Năm học 2016 – 2017

Thực hiện công văn số 2592/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v hướng dẫn bổ xung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Trường Mầm non Yên Thọ phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường làm thêm giờ đón sớm trả muộn (1h) giờ đón sớm trả muộn tháng 03/2017 cụ thể sau:

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

THÒI GIAN

 

NGÀY THỰC HIỆN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN

NHÓM /LỚP

 

GHI CHÚ

1

Lê Thị Lành

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Trực trưa quản lý chung

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

2

Bùi Thị Hương

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Trực tại điểm Yên Lãng,

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28

 

3

Lª ThÞ H¹nh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,06,08,10,14,16,20,22,24,28

 

 Trực tại điểm Thọ Sơn,

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4

Nguyễn Thị Hương

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

Trực tại điểm Xuân Quang, Yên Sơn

 

Chiều

16h30 đến 17h15

03,07,09,13,15,17,21,23,27,29

 

5

Vò ThÞ H»ng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

 

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

6

Ph¹m ThÞ Thóy

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

7

§ç ThÞ Hương

 

Sáng:

 

 

 

 

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

 

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

8

NguyÔn ThÞ LuyÖn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

9

Ng« ThÞ L­ương

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

10

TrÇn ThÞ Loan

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

11

Bïi Ngäc Anh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

3 Tuổi C1

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

12

Ph¹m ThÞ Ph­ượng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

3 Tuổi C1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

13

NguyÔn T S«ng H­¬ng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

14

Ng« Thanh Thñy

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

15

Hoµng ThÞ Nhµn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

16

Ph¹m ThÞ Liªn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

17

Vũ Thị Hường

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

18

Hµ Minh NghÜa

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

19

Ng« ThÞ Trang

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

20

NguyÔn Thïy Linh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

21

NguyÔn ThÞ Dung

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

22

§ç ThÞ Trang

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

23

§ç ThÞ ThuyÕn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

24

NguyÔn Thu Hµ

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

25

Bïi ThÞ Hîi

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

26

Hoµng ThÞ Thu Nga

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

27

NguyÔn ThÞ An

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

28

TrÇn ThÞ Biªn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

29

Nguyễn Thị Sinh

Sáng:

06h45 đến 07h30

17,21,23,27,29,31

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

16,20,22,24,28,30

 

30

NguyÔn ThÞ Th¶o

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30

 

Phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h15

31

Lª ThÞ Thu Ngµ

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

01,03,07,09,13,15,21,23,27,29,31

 

Trực ytế,  phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h15

32

Đỗ Thị Quyên

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,03,06,07,08,10,13,14,15,16,17

 

Phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h15

          

                  NGƯỜI LẬP

 

                Bùi Thị Hương

             HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                          (Đã ký)

                    Lê Thị Lành