Asset Publisher

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 9/2016

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 9/2016


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

           Độc lập –Tự do - Hạnh phúc                        

 

                                  Yên Tho, ngày 06  tháng 09  năm 2016

 

BẢNG PHÂN CÔNG

LÀM THÊM GIÒ ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN  THÁNG 9

Năm học:  2016 - 2017

Thực hiện công văn số 2592/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v hướng dẫn bổ xung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Trường Mầm non Yên Thọ phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường làm thêm giờ đón sớm trả muộn (1h) giờ đón sớm trả muộn tháng 09/2016 cụ thể sau:

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

THÒI GIAN

 

NGÀY THỰC HIỆN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN

NHÓM /LỚP

 

GHI CHÚ

 

1

Lê Thị Lành

Sáng:

06h30 đến 07h30

6,7,9,13,16,19,20,22,26,28,29

 

Trực trưa quản lý chung

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

8,12,15,21,27,30

 

 

2

Bùi Thị Hương

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,12,13,15,20,27,28,30

 Trực tại điểm Yên Lãng, Xuân Quang

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,14,16,19,22,26,29

 

 

3

Lª ThÞ H¹nh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,14,16,20,21,27,29

 

Trực tại điểm Thọ Sơn, Yên Sơn

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,15,19,26,28,30

 

 

4

Vò ThÞ H»ng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

5 Tuổi A1

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

 

 

06,08,13,15,26,28,30

 

06,08,13,15,26,28,30

 

 

5

Ph¹m ThÞ Thóy

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

5 Tuổi A1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

 

 

 

 

6

 

Đỗ Thị Hương

 

Sáng: 06h30 đến 07h30

 

 

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27

 

 

 

 

4 Tuổi B1

 

 

 

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

7

NguyÔn ThÞ LuyÖn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

4 Tuổi B1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

 

8

Ng« ThÞ L­¬ng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

5 Tuổi A2

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

9

TrÇn ThÞ Loan

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

5 Tuổi A2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

10

Bïi Ngäc Anh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

3 Tuổi C1

 

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

11

Ph¹m ThÞ Ph­îng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

3 Tuổi C1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

12

NguyÔn T S«ng H­¬ng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

4 Tuổi B1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

13

Ng« Thanh Thñy

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

4 Tuổi B1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

14

Hoµng ThÞ Nhµn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

Nhóm trẻ D1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

15

Ph¹m ThÞ Liªn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

Nhóm trẻ D1

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

16

Vũ Thị Hường

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

4 Tuổi B4

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

17

Hµ Minh NghÜa

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

4 Tuổi B4

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

18

Ng« ThÞ Trang

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

 

3 Tuổi C2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

19

NguyÔn Thïy Linh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

3 Tuổi C2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

20

NguyÔn ThÞ Dung

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

5 Tuổi A3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

21

§ç ThÞ Trang

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

5 Tuổi A3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

22

§ç ThÞ ThuyÕn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

Nhóm trẻ D2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

23

§µo ThÞ Hång

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

Nhóm trẻ D2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

24

Bïi ThÞ Hîi

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

4 Tuổi B3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

25

Hoµng ThÞ Thu Nga

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

4 Tuổi B3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

26

NguyÔn Thu Hµ

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

13,14,15,16,19,20,21,26,28,30

 

3 Tuổi C2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

22,27,29

 

 

27

NguyÔn ThÞ An

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,09,12,14,16,19,20,21,22,27,29

 

Nhóm trẻ D3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,13,15,26,28,30

 

 

28

TrÇn ThÞ Biªn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,08,13,15,16,19,20,21,26,27,29

 

Nhóm trẻ D3

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,09,12,14,22,27,29

 

 

29

NguyÔn ThÞ Sinh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

06,07,08,09

 

Nhóm trẻ D3

 

 

30

NguyÔn ThÞ Th¶o

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

07,13,15,20,27,29

 

- Phụ bếp

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,08,09,12,14,16,19,21,26,28,30

 

 

 

31

Lª ThÞ Thu Ngµ

 

Chiều

16h30 đến 17h00

06,09,14,19,26,28

 

 

Trực y tế phụ bếp

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

07,08,12,13,15,16,20,21,22,27,29,30

 

 

 

                                NGƯỜI LẬP

 

                          Bùi Thị Hương

                               HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                                           (Đã ký)

                                       Lê Thị Lành