Asset Publisher

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 05/2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 05/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 18 /BC-TrMN

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                             Yên Thọ, ngày 03  tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2017 và triển khai

 nhiệm vụ tháng 05/2017

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017

1.Công tác phát triển giáo dục

- Các nhóm lớp duy trì ổn định sỹ số học sinh ra lớp. Tổng học sinh là 348 cháu

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu 01 ngày của bé

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc bán trú, ăn trưa, vệ sinh cá nhân, chế biến thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra các bếp ăn hàng ngày đảm bảo an toàn. Thực hiện việc công khai ăn hàng ngày

b/ Chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề, nề nếp làm việc 

          -GVNV các điểm trường đảm bảo nề nếp làm việc, CBVGNV trường thực hiện nghiêm túc KH 611/KH-UBND ngày 28/1/2017 của thị ủy ĐT  về chủ đề công tác năm: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

- Hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực tập sư phạm(Có b/c kèm theo)

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh lây truyền cho học sinh.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm:

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Giao nhiệm vụ theo dõi công văn đi đến cho Đ/c và thực hiện công tác kiêm nghiệm

- Việc đăng tin bài lên trang còn hạn chế, cập nhập dữ liệu học sinh lên trang chưa kịp thời

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú, hồ sơ chi trả tiền thứ 7 cho CBGVNV

- Đề nghị tăng thâm niên cho đ/c Đỗ Hương, Lê Hạnh

-Làm hồ sơ nâng lương trước hạn cho Đ/c Nguyễn Hương

- Rà soát bảo hiểm cho CBGVNV trường

- Nộp học phí về kho bạc NN Đông Triều

6. Công tác khác:

          - Thực hiện nghiêm túc chủ đề  công tác năm khẩu hiệu của ngành, của thị xã, của tỉnh

-Tổng kết TTSP

-Thực hiện nghiêm túc CV 316 PGD ngày 3/4/2017 về hiến máu nhân đạo nhà trường có 4 đ/c tham gia

- Thực hiện CV 322 PGD ngày 5/4/2017 về trợ giúp học sinh khuyết tật

- 100% CBGVNV thực hiện toàn dân bảo vệ ANTQ theo CV 764 PGD

- Triển khai BC 138-UBND thị xã về làm rõ phóng viên báo phản ánh dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường bể bơi Đông Triều

- Tập huân G/a ĐT: đ/c Nguyễn Hương, Hằng tập huấn

- Thực hiện nghiêm túc CV381 PGD 17/4/2017 về đảm bảo ATGT&Trật tự đô thị 2017

-Triển khai tới CBGVNV, phụ huynh, các CSTT trên đại bàn xã về phòng chống đuối nước cho trẻ

- Triển khai tới 100% CBGVNV về Cv429 PGD quy tắc văn minh du lịch

- Dự hội thi các trường MN trong cụm

- Chưa nhập minh chứng vào phần mềm kiểm định chất lượng

- Tổ chức thành công hội thi

I. Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017

1.Công tác phát triển giáo dục

- Các nhóm lớp duy trì ổn định sỹ số học sinh ra lớp

- Làm công tác điều tra và tuyên truyền vận động học sinh điểm Xuân Quang về học tại trung tâm năm học mới

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu lên lớp

- Giao PHT chỉ đạo các bếp ăn thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ. Tính khẩu phần ăn đúng quy định

- Giao PHT cùng nhân viên bếp kiểm tra hàng ngày ga và bếp sao cho đảm bảo tuyêt đối an toàn

- Giao chuyên môn tập huấn bồi dưỡng, giúp gv,vn về phòng tránh tai nạn thuuwong tích cho trẻ

b/ Chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề, nề nếp làm việc 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc GD trẻ

- Giao cho các đ/c PHT chỉ đạo GV học tập BDTX

          -Chỉ đạo CBGVNV trường thực hiện nghiêm túc chủ đề năm

          - Giáo viên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn ho trẻ về tính mạng ở trường, lớp

- Giao các đ/c Phó Hiệu trưởng  tập huấn bồi dưỡng, giúp gv,vn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, giúp các CSTT trên đại bàn xã thực hiện tốt CS-GD trẻ

- Giao các đ/c Phó hiệu trưởng chỉ đạo 100% biết soạn giáo án online; soạn giảng  E-Learning, thực hiện giảng tại phòng học thông minh

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện công tác chăm sóc trẻ mệt ốm tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh trong mùa hè

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm:

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Đăng tin bài lên trang, quản lý trang, các nội dung liên quan đến CNTT giao đ/c Hạnh và đ/c Quyên thực hiện. Giao các đ/c PHT, Đ/c Quyên bổ xung các nội dung còn hạn chế do đoàn KT kết luận trong tháng 5/2017

- Giao nhiệm vụ theo dõi công văn đi đến cho Đ/c Quyên và thực hiện công tác kiêm nghiệm

- Thực hiện công khai lên trang

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Đề nghị nâng thâm niên, nâng lương cho đ/c Cao T Diễm Mai. Nâng thâm niên cho đ/c Sông Hương.

- Rà soát danh sách GV HĐ đề nghị hưởng trợ cấp năm 2017

6. Công tác khác:

          - Công tác kiểm định chất lượng: giao cho đồng chí Nguyễn Hương phụ trách chính, đ/c Lê Hạnh cùng phối hợp thực hiện, giao đồng chí Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Thu Ngà vào hoàn thiện phần mềm kiểm định

          - Thực hiện nghiêm túc chủ đề  công tác năm khẩu hiệu của ngành, của thị xã, của tỉnh. CBGVNV thực hiện tốt an toàn giao thông

- Các đồng chí PHT thực hiện việc trực điểm nghiêm túc như quy định. Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

- Tổ chức Tổng kết năm học, làm hồ sơ đăng ký trông trẻ hè 2017

-  Thực hiện nghiêm túc  việc CS-GD trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, điểm trường nào để sảy ra mất an toàn về CSVC cho trẻ và cô các đ/c Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tại điểm và quản lý điểm hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Giao chỉ đạo tập văn nghệ cho đ/c Lê Thị Hạnh khai giảng năm học mới

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng  05 năm 2017 yêu cầu các đồng chí CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

          TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt. 

                       HIỆU TRƯỞNG

                             ( Đã ký)

                        Lê Thị Lành