Asset Publisher

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018


TRƯỜNG  MẦM NON YÊN THỌ

   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

 
   

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 
   

ĐV tính: VNĐ

 

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

 
 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

                                                     163.000.000

 

1

Số thu phí, lệ phí

                                                        163.000.000

 

 

Học phí

                                                        163.000.000

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

Học phí

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

                                                 4.086.000.000

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

                                                 4.086.000.000

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

                                                 3.936.000.000

 

 

Mục 6000 - Tiền lương

                                                     1.225.566.707

 

 

Mục 6050 - Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

                                                        137.722.000

 

 

Mục 6100 - Phụ cấp lương

                                                        800.221.375

 

 

Mục 6200 - Tiền thưởng

                                                          12.510.000

 

 

Mục 6300 - Các khoản đóng góp

                                                        346.744.963

 

 

Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

                                                        101.398.166

 

 

Mục 6550 - Vật tư văn phòng

                                                          75.743.000

 

 

Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

                                                            7.469.000

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

                                                          18.650.000

 

 

Mục 6750 - Chi phí thuê mướn

                                                          42.291.200

 

 

Mục 6900 - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

                                                        541.994.089

 

 

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

                                                        561.259.500

 

 

Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình

                                                          16.000.000

 

 

Mục 7750- Chi khác

                                                          48.430.000

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

                                                     150.000.000

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 
   

Yên Thọ, ngày 20   tháng  01 năm 2018

 
   

HIỆU TRƯỞNG

 
       
       
   

(Đã ký)

 
       
       
   

Lê Thị Lành