Asset Publisher

Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017


         Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017 tập thể giáo viên, nhân viên  trường Mầm non Yên Thọ kí cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

         Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng  nông  thôn kiểu mẫu, đô thị văn  minh tại cơ quan trường Mầm non trên địa bàn xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

         Sau khi được quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện Chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh", xin cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

                                                                 

 

Ban giám hiệu và Chủ tịch công đoàn trường hướng dẫn giáo viên, nhân viên  ký cam kết 

                                      Đỗ Quyên