Asset Publisher

Kế hoạch kiểm tra nội bộ- Năm học: 2016-2017

Kế hoạch kiểm tra nội bộ- Năm học: 2016-2017


PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃC ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:  15c  /KH-KT-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Yên Thọ, ngày 01  tháng 09  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ - Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ);

Căn cứ văn bản số 3040 BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều trong "Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông công lập";

        Đánh giá chuẩn giáo viên mầm non ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 22/01/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều;

 Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, Trường mầm non  Yên Thọ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Kế hoạch kiểm tra nội bộ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch đảm bảo mục đích yêu cầu, nội dung và nguyên tắc kiểm tra theo Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Công tác kiểm tra tác động thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả hiệu lực chỉ đạo, quản lý của đơn vị, thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường và công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm về chuyên môn, ý thức rèn luyện đạo đức tác phong của giáo viên.

Qua kết quả đánh giá, góp ý và kiến nghị của ban kiểm tra giúp các bộ phận, cá nhân được kiểm tra nhận ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những hạn chế thiếu sót; giúp giáo viên, nhân viên rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời những sai sót góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu đào tạo tại đơn vị.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình đội ngũ:

          Tổng số CB-GV-CNV trong đơn vị: 34 đồng chí, trong đó:

          - CBQL       : 04    (  ĐH: 04 đồng chí )

          - GV            : 25    ( ĐH: 14; CĐ: 04; TC: 07 )

          - NV  : 05 đồng chí

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra theo quy định.

          Nhà trường thực hiện kế hoạch kiểm tra theo chỉ tiêu đã quy định

          - Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: 100%

          - Kiểm tra 100% bộ phận.

          - Thực hiện kiểm tra chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

3. Tình hình hoạt động của trường:

-Đơn vị thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của ngành và đặc thù đơn vị. Các khuyết điểm qua các đợt tự kiểm tra đều được rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

4. Tình hình hoạt động của Ban kiểm tra năm trước:

Ban kiểm tra năm học 2015 – 2016 hoạt động theo đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện kế hoạch kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, trách nhiệm.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Kiểm tra giáo viên:

          - Số lượng giáo viên được kiểm tra tiết dạy: 25 giáo viên

          - Số lượng giáo viên được kiểm tra các nội dung khác ít nhất là  25 đồng chí

          + Việc thực hiện các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

          + Việc thực hiện các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

          +  Việc thực hiện yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

2. Kiểm tra các bộ phận:

          - Số bộ phận được kiểm tra: 08

          - Số lần kiểm tra: ít nhất 1 lần/năm/ bộ phận

Việc tổ chức kiểm tra các bộ phận được tiến hành thường xuyên từ trước ngày khai giảng cho đến hết năm học. Các bộ phận được kiểm tra gồm: Chuyên môn, NV kế táon, thủ quỹ, Văn thư, Y tế, Bán trú, Bảo vệ.

3. Kiểm tra chuyên đề:

Ban kiểm tra nội bộ thực hiện kiểm tra một số chuyên đề trong năm học góp phần thực hiện tốt và hiệu quả các nội dung:

-Chuyên đề 1: Việc thực hiện qui chế dân chủ trường học

-Chuyên đề 2: Việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Bộ GD&ĐT, của Sở

GD&ĐT

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

IV. BIỆN PHÁP

  1. Phân công trong Ban kiểm tra nội bộ:

Ngay từ đầu năm học tiến hành phân công các thành viên trong nhà trường, củng cố các bộ phận từ đó thành lập Ban kiểm tra nội bộ. Ban kiểm tra nội bộ gồm các thành viên trong Ban Giám hiệu, các tổ khối trường, đại diện BTTND được công bố quyết định trong Hội đồng sư phạm.

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ của đơn vị năm học 2016 – 2017, dự thảo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị năm học 2016 – 2017,tổ chức góp ý, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ của đơn vị năm học 2016 – 2017 góp ý, thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, thiết lập hồ sơ kiểm tra theo quy định.

2.Phối hợp với các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng và các tổ chức trong nhà trường:

          Ban kiểm tra nội bộ thực hiện công tác phối hợp với các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng và các tổ chức trong nhà trường trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ: thông báo lịch kiểm tra và nội dung kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo các loại có liên quan.

  1. Báo cáo kết quả kiểm tra:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin hai chiều (Báo cáo sơ kết học kỳ I, báo cáo tổng kết năm học), nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiến độ kiểm tra nội bộ…

3. Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp do nhà trường, các cấp tổ chức, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện tốt việc bảo quản, lưu trữ các loại hồ sơ kiểm tra nội bộ và các loại hồ sơ liên quan.

        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thực hiện củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho các thành viên trong

Ban kiểm tra nội bộ xây dựng thành một khối thống nhất, có uy tín, có năng lực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Đây là một yếu tố quan trọng trong phát huy sức mạnh của tập thể, giúp công tác kiểm tra, đánh giá khách quan, công bằng, đúng quy chế.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động giáo dục, đánh giá có chất lượng và hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng dạy thêm, học thêm trái pháp luật, từng bước khẳng định nâng cao uy tín nhà trường.

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần để động viên, khích lệ, khen

thưởng các thành viên trong Ban kiểm tra, trong hội đồng sư phạm thực hiện tốt các chỉ tiêu kiểm tra theo quy định.

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra nội bộ - Năm học 2016 – 2017. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường, các bộ phận kiểm tra và được kiểm tra nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                   

- Phòng GD&ĐT TX;

- Các Tổ CM, Tổ VP;

- Lưu VT, Hsơ KTNB.                                                             

 

 

                    HIỆU TRƯỞNG

                          ( Đã ký)

                      Lê Thị Lành