Asset Publisher

Kế hoạch Thực hiện hình thức soạn, duyệt giáo án trên hệ thống online - Năm học 2016 -2017

Kế hoạch Thực hiện hình thức soạn, duyệt giáo án trên hệ thống online - Năm học 2016 -2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 
   

Số:  24 /KH-TrMN 

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                             

               Yên Thọ, ngày 18  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hình thức soạn, duyệt giáo án trên hệ thống online

 Năm học 2016 -2017

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc phê duyệt đề án triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều;

       Căn cứ Công văn Số: 925/PGD&ĐT-CNTT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của PGD & ĐT Thị xã Đông Triều Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

       Căn cứ theo hiện trạng và tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Yên Thọ  xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

       1. Mục đích, yêu cầu.

       1.1. Mục đích:

       - Nhằm tiến tới hoàn thiện mô hình " lớp học thông minh" phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường và tiến tới hoàn thiện mô hình "Phòng Giáo dục điện tử".

       - Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của nhà trường.

       - Thay thế cách làm truyền thống từ trước đến nay là: Giáo viên soạn giáo án chuyển cho tổ trưởng chuyên môn kiểm duyệt trước khi đến lớp trả lại giáo án cho giáo viên (GV chỉnh sửa cho phù hợp với kiến thức, phương pháp của tiết dạy, …) giáo viên sử dụng giáo án để lên lớp, cách làm trên chưa tiết kiệm được nhiều về mặt thời gian, chi phí. Hệ thống soạn, duyệt giáo án online được áp dụng sẽ hỗ trợ được việc soạn và duyệt giáo án "ở mọi lúc, mọi nơi".

       - Hệ thống soạn, duyệt online được triển khai sẽ làm thay đổi được từ lối làm truyền thống sang hiện đại ở một số điểm sau:

       + Giảm tải thời gian trong việc chuyển giáo án tới người tổ trưởng ký duyệt;

       + Đảm bảo khâu lưu trữ được giáo án trên cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành, ứng dụng triệt để được công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy;

       + Đỡ tốn kém về chi phí in ấn (nếu phải chỉnh sửa nhiều lần);

       + Đảm bảo triển khai đồng bộ mẫu giáo án trong toàn ngành;

       1.2. Yêu cầu:

       - Đảm bảo được thực hiện việc soạn giáo án thống nhất theo một khung mẫu theo chung, đúng với quy định chuyên môn.

       - Giáo án phải được lưu trữ vào kho dữ liệu của cá nhân, đảm bảo được việc chuyển cho tổ trưởng phê duyệt giáo án trước khi đến lớp, hạn chế được việc duyệt giáo án lên lớp mang tính hình thức.

       - Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra được giáo án của tất cả các giáo viên  bất kỳ nơi nào và lúc nào (khi cần).

       2. Nội dung, hình thức

       2.1. Phạm vi triển khai:

       Triển khai tới 100% cán bộ - giáo viên trong nhà trường về mô hình soạn - duyệt giáo án online trên nền tảng của cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành trong năm học 2015-2016.

       2.2. Công tác tuyên truyền:

       - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT của Phòng, nhà trường cho toàn thể CBGV được biết để tuyên truyền việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

       - Tuyên truyền sâu rộng ích lợi của việc soạn, duyệt giáo án online cụ thể ở các mảng liên quan như: tiết kiệm được về thời gian chuyển duyệt giáo án; đỡ tốn kém về kinh phí in ấn (khi phải chỉnh sửa); đảm bảo thực hiện được khung mẫu giáo án quy định thống nhất chung trong toàn ngành; giáo án được lưu trữ trên kho tài nguyên của cá nhân và của toàn ngành.

       - Người soạn, trình duyệt và người duyệt có thể làm việc được ở mọi nơi, mọi lúc.

       2.3. Đăng ký thực hiện: ( Có danh sách kèm theo)

       Giáo viên tham khảo và đăng ký hình thức soạn - duyệt ở 2 mức độ như sau:

       - Mức độ 1: Đăng ký việc soạn, duyệt giáo án nhưng vẫn phải thực hiện việc in ấn giáo án phục vụ giảng dạy.

       - Mức độ 2: Đăng ký soạn, duyệt giáo án không cần phải in ấn trong khi thực hiện giảng dạy trên lớp.

       Tiêu chí yêu cầu đáp ứng mức độ 1:

       Điều kiện cần và đủ để cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện theo mức độ 1 phải đảm bảo một trong hai tiêu chí sau:

       + Gia đình hoặc cá nhân cán bộ, giáo viên phải có hệ thống máy tính (hệ thống máy tính được kết nối internet);

       + Đơn vị trường có phòng máy tính hoặc số lượng máy tính phục vụ riêng cho các hoạt động của giáo viên (hệ thống máy tính đã được kết nối internet).

       Tiêu chí yêu cầu đáp ứng mức độ 2:

       Điều kiện cần và đủ để cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện theo mức độ 2 phải đảm bảo đủ hai tiêu chí sau:

       + Đủ điều kiện đảm bảo một trong các tiêu chí như mức độ 1;

       + Cá nhân giáo viên (hoặc đơn vị) có hệ thống máy tính xách tay phục vụ cho công việc của giáo viên; Hoặc đơn vị trường có hệ thống máy tính để bàn (có kết nối internet) trên từng lớp học đảm bảo đáp ứng được việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động giảng dạy.

         3. Tổ chức thực hiện

         3.1 Đối với nhà trường

       - Giao cho Đ/c Lê Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng thực hiện một số nội dung sau:

       + Phụ trách CNTT xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc

       + Để đảm bảo việc soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online không mang tính hình thức, nhà trường đã triển khai cho giáo viên đăng ký thực hiện soạn duyệt theo mẫu có sẵn trên hệ thống.

       + Quy định soạn duyệt giáo án trước 3 ngày lên lớp.

       + Tiếp tục nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tạo ra được kho dữ liệu riêng cho trường; hỗ trợ các tổ trưởng chuyên môn trong công tác kiểm tra, phê duyệt giáo án; hỗ trợ dạy và học "mọi lúc mọi nơi".

       + Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cho mô hình thí điểm trên tại đơn vị, giao cho đ/c Lê Thị Hnahj – Phó Hiệu trưởng báo cáo  (đánh giá ưu nhược điểm, những thuận lợi khó khăn, đề xuất phương hướng của đơn vị trong những năm học tiếp theo) về PGD&ĐT thị xã.  

3.2. Đối với giáo viên:

       - Thực hiện soạn giáo án đúng nội dung, chương trình quy định, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung giáo án.

       - Được tập huấn sử dụng các công cụ CNTT phù hợp với yêu cầu của từng cấp học; thành thạo trong việc xây dựng các giáo án điện tử; giúp cho việc thiết kế bài giảng thuận tiện phù hợp với chương trình đào tạo của từng đối tượng người học; tạo kho dữ liệu cho riêng mình, chia sẻ giáo án, bài giảng cho đồng nghiệp; thừa hưởng những bài giảng được thiết kế chuyên nghiệp và đã được đánh giá, kiểm duyệt; tạo ra mặt bằng kiến thức chung tốt cho các giáo viên ...

       Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện thí điểm việc soạn, duyệt giáo án online của nhà trường trong năm học 2016 – 2017 yêu cầu các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận 

- Bộ phận CNTT PGD(Báo/ c);

- CBGVNV trường(thực/h);                      

- Lưu  hồ sơ trường,  CMVT.

                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                      ( Đã ký)

                                                    Lê Thị Lành