Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9/2015

Lịch công tác tháng 9/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                 Số:     /TB-TrMN

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                               Đông Triều, ngày 28  tháng 8  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2014

 

*/Trọng tâm

        - Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu.

- Họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp

- Tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng, sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

3-4/9

- Duyệt văn nghệ các nhóm lớp

-Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho Lễ khai giảng năm học 2014-2015

Ban giám hiệu

 

 

 

5/9/2014

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015.

 

Cán bộ, GV,NV

Các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh

8/9/2014

Đến 13/9/

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể huy động trẻ đến trường lớp

- Đến thực tế từng hộ gia đình vận động trẻ đến trường cụ thể:

+ Huy động trẻ thôn Yên Lãng 1,2,3;

 

+ Huy động trẻ thôn Yên Trung,Yên Hợp,Yên Hòa

 

 

 

+ Huy động trẻ thôn Thọ Sơn, Yên Sơn, Trại Hà

 

 

+Huy động trẻ thôn Xuân Quang, Thọ Tràng

Ban giám hiệu, giáo viên

 

 

-Nhóm Gv1+Hiệu trưởng

- Nhóm Gv2+Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Nhạn

 

- Nhóm Gv3+Phó Hiệu trưởng Dương Thị Tâm

- Nhóm Gv3+Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương

 

14/9

-Họp phụ huynh học sinh các nhóm, lớp trong toàn trường

 

 

 

-Giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh toàn trường

 

 

 

-Ban giám hiệu

15/9

- Dự lớp 5 tuổi A1 (thể dục)

 

-Dự lớp 5 tuổi A2 (Hoạt động góc)

16/9

-Dự lớp 3 tuổi C1 (Hoạt động góc)

-Dự lớp 4 tuổi B1 (Hoạt động nêu gương)

17/9

-Dự lớp 5 tuổi A3 ( PT ngôn ngữ)

   Ban giám hiệu

-Dự lớp 5 tuổi A4(Hoạt động góc)

18/9

Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú

Hiêu trưởng

19/9

    Kiểm tra tư thục

   Ban giám hiệu

22-23/9

-Dự giờ 4 tuổi B3 Thọ Sơn (Thể dục, Hoạt động góc)

   Ban giám hiệu

24/9

Dự giờ lớp 3 tuổi C2 (906) lĩnh vực PTNN

25/9

Kiểm tra cập nhập phần mềm PCGDMN

Hiệu trưởng

26/9

Kiểm tra bếp ăn Yên Lãng 3

Chiều: Họp thi đua tháng

Ban giám hiệu

Ban thi đua

27/9

Sáng: Sinh hoạt chuyên môn

Chiều: Họp trường

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

28/9

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, phân quyền quản trị người dùng, sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu.

 

Hiệu trưởng, phụ trách CNTT

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                                  HIỆU TRƯỞNG

                                         ( Đã ký)

 

                                     Lê Thị Lành