Asset Publisher

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019


  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số   98/QĐ-TrMN

 Yên Thọ, 01  ngày  tháng 08  năm 2018

       

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc ban hành quy chế làm việc

của Trường Mầm non Yên Thọ năm học 2018-2019"

 

                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non.

Căn cứ thông tư liên tịch số 48/2011/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Mầm non.

Căn cứ vào thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế làm việc của Trường Mầm non Yên Thọ

          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Trường Mầm non Yên Thọ gồm 5 chương, 16 điều..

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước ngày 01/08/2018 không còn có hiệu lực.

Điều 3. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT thị xã  Đông Triều (b/c);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.

(Đã ký)

Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:98 /QĐ-TrMN ngày 01 tháng 08 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thọ)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1: Phạm vi đối tượng điều chỉnh

       1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của trường Mầm non Yên Thọ.

       2. Các thành viên của trường Mầm non Yên Thọ. Hiệu trưởng, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

         Điều 2: Nguyên tắc làm việc của trường Mầm non Yên Thọ.

       1. Trường Mầm non Yên Thọ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và từng bộ phận chuyên môn.

       2. Trường Mầm non Yên Thọ trực tiếp Hiệu trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT Đông Triều. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo chung các hoạt động của trường, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện một số công tác kiêm nghiệm của ngành, địa phương phân công.

       3. Trong phân công công việc, đầu việc được giao cho người phụ trách chịu trách nhiệm, cấp trên không làm thay việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay việc cho cá nhân và ngược lại  công việc được giao cho Phó hiệu trưởng được HT phân công chỉ đạo công tác chuyên môn chung của nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước HT và cùng chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT Đông Triều về phần nhiệm vụ được phân công.

       Các tổ chuyên môn của trường chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động  tôt, theo dõi ngày giờ công của các tổ viên, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HT, hiệu phó chuyên môn và chịu trách nhiệm chính về công việc của mình trước HT và phó HT phụ trách chuyên môn của trường cho phó hiệu trưởng, đoàn thể, tổ chuyên môn phụ trách thì các bộ phận phải chịu trách nhiệm về công việc được giao.

       4. Hoạt động của nhà trường được thực hiện theo hướng dẫn của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và hệ thống các văn bản pháp qui, quy định hiện hành có liên quan đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định pháp luật, chương trình kế hoạch và quy chế làm việc của trường Mầm non Yên Thọ.

       5. Đề cao sự phối hợp công tác trao đổi thông tin, làm việc, đảm bảo dân chủ, minh bạch mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Nhà nước quy định.

                                        CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3 : Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng

            Trường Mầm non Yên Thọ có 01 Hiệu trưởng; 03 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do UBND thị xã Đông Triều bổ nhiệm.

             Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiêm vụ (theo phân công của Hiệu trưởng) các Phó Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ theo quy định chi tiết tại Quy chế này.

          Điều 4Tổ chuyên môn - nghiệp vụ

1. Tổ chuyên môn: Được chia thành 2 tổ gồm: Tổ mẫu giáo và tổ nhà trẻ.

2Tổ văn phòng : Gồm hiệu trưởng, các viên chức làm công tác kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế, tạp vụ và bảo vệ….

Điều 5: Hội đồng trường:

      Thực hiện theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ trường Mầm non;

Điều 6: Các Hội đồng trong nhà trường :

       Các Hội đồng trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập trong năm học và làm Chủ tịch Hội đồng.

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

        Thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Các thành viên của Hội đồng gồm: Hiệu trưởng (Chủ tịch), các Phó Hiệu trưởng, đại diện Chi uỷ Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng.

2. Hội đồng kỷ luật:

      Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện cho từng vụ việc và theo quy định của pháp luật.

 3. Các Ban chỉ đạo: 

     Được thành lập cho từng công tác hoặc lồng ghép một số lĩnh vực công tác để đồng bộ trong chỉ đạo hoạt động, điều hành, tránh chồng chéo. Mỗi Ban chỉ đạo phải xây dựng quy chế hoạt động  riêng.

Điều 7: Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam và các đoàn thể.

       Nhà trường có Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở được thành lập và tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn.

        Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật thông qua quy chế hoạt động của Chi ủy.

         Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật thông qua Quy chế phối hợp với Hiệu trưởng nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.   

CHƯƠNG III:  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức giải quyết công việc.

1.Hiệu trưởng:

* Nhiệm vụ, quyền hạn.

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

g) Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

Cách thức giải quyết công việc.

Hiệu trưởng có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với trưởng phòng GD&ĐT đến kiểm tra công tác của trường và trực tiếp làm việc với các cơ quan về những công việc có liên quan đến công tác chăm sóc giáo dục.

Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, công tác tổ chức, tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thi đua, khen thưởng - kỷ luật của trường.

Tổ chức bộ máy Nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên đứng lớp, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, phụ trách cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

         Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, phân công kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên nhân viên

Chủ tài khoản, quản lý hành chính, tài chính, tài sản của Nhà trường và các loại hồ sơ của Nhà trường

          Lên kế hoạch tu sửa CSVC của nhà trường báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý.

          Chủ trì các hội nghị, các cuộc họp của nhà trường. Tổ chức tốt hội nghị CB, VC, LĐ hàng năm, chăm lo đến đời sống CB, VC, LĐ trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB, VC, LĐ đi học để nâng cao trình độ.

          Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp tháng một lần, kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường sau khi hiệu phó chuyên môn đã duyệt.

          Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

          Hội ý BGH tuần một lần, họp hội đồng tháng 1 lần vào thứ 7 tuần 1 của tháng.

1.Phó hiệu trưởng:

a) Thực hiện sự phân công và thực hiện theo quyết định của hiệu trưởng ; Chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo về mảng công việc mình phụ trách

b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương-Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách mảng chế độ chính sách cho trẻ em.

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường. Kiểm duyệt đăng bài. Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài. Kiểm soát công văn đi đến.

- Phối kết hợp công đoàn phụ trách thăm hỏi ốm đau, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi. Tổ chức cho học sinh thăm quan di tích lịch sử địa phương, trường tiểu học…

- Phụ trách phòng chống thiên tai, lũ lụt, xd kế hoạch, có phương án phòng chống bão lũ.. Phụ trách công tác điện, nước, vệ sinh môi trường

- Phụ trách chính phần mềm kiểm định (Người phụ trách thứ 2). Phụ trách về phần mềm PCGD XMC (Người phụ trách thứ 1)

- Phụ trách công tác phối kết hợp các đoàn thể, Ban đại diện phụ huynh học sinh, các đơn vị lực lượng trên địa bàn xã

- Phụ trách việc thực hiện ATGT trường học, xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện của CBGVNV, chỉ đạo việc phối kết hợp với phụ huynh thực hiện các quy định về ATGT.

- Phụ trách chuyên môn tổ mẫu giáo và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ Mẫu giáo. Có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên phụ trách khối lớp về công tác CS-GD trẻ tốt nhất, xây dựng kế hoạch cùng nhân viên y tế tập huấn cách xử lý các TNTT cho trẻ, ít nhất mỗi tháng 01 lần;  Xây dựng các kế hoạch, chiụ trách nhiệm trước về mảng được phân công phụ trách.

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN.

- Phụ trách điểm Yên Sơn, Thọ Sơn và trực tại điểm phụ trách, cùng giáo viên xử lý tại chỗ những trường hợp TNTT tại điểm khi nhân viên y tế chưa đến

- Phụ trách các cơ sở MNTT Long Phương, Thanh Huyên, nhóm trẻ gia đình Hoàng Anh: hướng dẫn chuyên môn háng tháng, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên Cơ sở tư thục(CSTT) và nhóm trẻ gia đình ít nhất 01 lần /tháng

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công và quyết định của Hiệu trưởng.

3. Đồng chí Lê Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP thị xã, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền Quản lý mầm non.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, Phụ trách ANTT,  phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học. 

- Phụ trách PCGD-XMC(Người phụ trách số 2);  kiểm định chất lượng (Người phụ trách số 1), phụ trách phần mềm emiss(Thống kê) .Lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi, theo dõi sĩ số học sinh, ghi chép cập nhật vào sổ đăng bộ kịp thời.

- Thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, diện mồ côi, hs nghèo...

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất, kế hoạch xây dựng CSVC, cảnh quan sư phạm gắn với phong trào xây trường học thân thiện học sinh tích cực, xây dựng trường học an toàn phòng tránh TNTT

-Phụ trách các cơ sở MN tư thục Thảo nguyên, Việt Hà, Mặt trời,  hướng dẫn chuyên môn háng tháng, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên CSTT ít nhất 01 lần /tháng

- Phụ trách công tác khuyến học, phụ trách báo cáo thống kê đầu năm

- Xây dựng kế hoạch: Nâng cao chất lượng tong việc CS-GD trẻ;  Xây dựng trường MN chuẩn quốc gia. Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công và quyết định của Hiệu trưởng.

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn huy động trẻ ra lớp

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

-  Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ nhà trẻ

- Hướng dẫn chỉ đạo quản lý hồ sơ đầu năm, hồ sơ trẻ

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 26 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

- Phụ trách và trực tại điểm Yên Lãng, cùng giáo viên xử lý tại chỗ những trường hợp TNTT tại điểm khi nhân viên y tế chưa đến

- Hướng dẫn chỉ đạo hồ sơ đầu năm, hồ sơ trẻ

-Phụ trách VHVN-TDTT. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động. Phụ trách phân công tổ chức các hội nghị lễ hội. 

- Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ CBGV; công tác pháp chế…

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Phụ trách chuyên môn tổ nha trẻ và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ nhà trẻ. Có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên  phụ trách khối lớp về công tác CS-GD trẻ tốt nhất, xây dựng kế hoạch cùng nhân viên y tế tập huấn cách xử lý các TNTT cho trẻ, ít nhất mỗi tháng 01 lần; Xây dựng các kế hoạch, chiụ trách nhiệm trước về mảng được phân công phụ trách.

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv phụ trách về phần mềm quản lý GDMN.  

- Thực hiện theo sự phân công và quyết định của Hiệu trưởng.

Tổ chuyên môn.

          * Phân công tổ trưởng phụ trách tổ:

          - Tổ trưởng tổ mẫu giáo: Vũ Thị Hằng

          - Tổ phó: Ngô  Thị Lương

          - Tổ trưởng tổ nhà trẻ: Đ/c Phạm Thị Phượng

- Tổ phó: Bùi Thị Hợi

Có nhiệm vụ.

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

          - Quản lý giáo viên thuộc tổ mình phụ trách, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy, phân phối chương trình và các qui định về chuyên môn.

          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch của Nhà trường. Đề xuất thực hiện chuyên đề, thao giảng…

          - Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng

          - Cùng với BGH dự giờ và duyệt giáo án.

          - Hàng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn có báo cáo về nhà trường, có nhiệm vụ kiểm tra các lớp trong tổ của mình. Có ý kiến đề xuất với BGH về giáo viên trong tổ và thông báo CSVC của  các lớp, có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.

          4. Giáo viên đứng lớp.

          -Có thái độ ân cần đúng mực với phụ huynh. Yêu quý và tôn trọng trẻ, coi trọng trẻ như con đẻ của mình, không được đánh trẻ. Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường. Cô tạo cho trẻ cảm giác trẻ ăn ngon miệng, thoải mái, động viên trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Cô càn chú ý hơn những cháu nhỏ chưa xúc được cơm ăn. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

          Thực hiện đúng nội qui, qui định của Nhà trường.

- Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non đang hiện hành: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian làm việc tại trường, lớp

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.          -Không nghe điện thoại, làm việc riêng trong giờ hành chính

         -Xin nghỉ phải có lý do chính đáng, được sự đồng ý của hiệu trưởng mới được nghỉ.

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách

nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo.

- Thực hiện nghiêm túc phần mềm Quản lý giáo dục(mảng của giáo viên phụ trách điền đầy đủ thông tin)

* Những việc GV được biết và tham gia ý kiến.

Chủ trương, chính sách, chế độ, qui định sử dụng cơ sở vật chất, nâng ngạch, nâng lương…chế độ chính sách nhà giáo.

          Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyển sinh, qui chế thi cử, các báo cáo sơ, tổng kết. Nhận xét công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá CBQL,GV hàng năm.

          5. Nhân viên văn phòng

Thực hiện theo điều 17 TT12/2011 và các quy định cụ thể tại quy chế này:

Nhân viên văn phòng là những người làm nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý, công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính theo chức danh, ngoài ra phải kiêm nhiệm các việc khác do lãnh đạo trường phân công. Thực hiện đúng kỷ cương nề nếp làm việc.

* Đồng chí Nguyễn Thị Thảo-Nhân viên văn thư

-  Nhận công văn đến, đánh, phát công văn đi.

-  Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của hiệu trưởng.

-  Lưu các công văn đến, đi vào sổ theo dõi công văn.

-  Cùng hiệu trưởng giải quyết các loại hồ sơ như: sao y các loại giấy chứng nhận do trường cấp.

-Quản lý và sử dụng con dấu theo mục 4, điều 25, 26 trong Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư ban hành ngày 08/4/2004 của Lãnh đạo trường.

-  Kiểm tra các loại hồ sơ kèm theo khi chuyển đi, chuyến đến như: giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, khai sinh... Phối hợp với lãnh đạo giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp nhập học của học sinh đã được hiệu trưởng tiếp nhận.

- Nhận hồ sơ học sinh chuyển trường đến, học sinh lưu ban xin học lại, trình hiệu trưởng kí duyệt rồi mới phân công vào lớp.

- Bảo quản hồ sơ các loại nhà trường

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi(Người thực hiện số 1). Viết tin bài đăng lên trang 01 tháng /1 bài

-Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công

Nhân viên kế toán:

a) Có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và của nhà trường.

- Lập kế hoạch kinh phí các nguồn từ ngân nhà nước, học phí, xã hội hóa giáo dục…

- Lập báo cáo quyết toán, tài chính, tài sản, thống kê, kiểm kê theo tháng.

- Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Kiểm tra các thủ tục hợp đồng, lập hồ sơ thanh lý, thanh toán hợp đồng.

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh trong việc thu, chi quỹ Hội bảo đảm minh bạch, đúng nội dung, mục đích đã ký kết liên tịch .

- Tham gia các hoạt động bảo hiểm theo thỏa thuận của các tổ chức bảo hiểm.

-Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Quy chế dân chủ, Quy chế công khai.

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin với HT, Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cấp có thẩm quyền. 

- Kiêm nhiệm công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về biên chế - tiền lương trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công

b) Có quyền:

- Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;

- Yêu cầu viên chức, học sinh cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến kế toán trong thời hạn nhất định, thực hiện chức năng tài chính của Kế toán.

- Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của Hiệu trưởng;

- Báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính.

            * Nhân viên thủ quỹ   

Thu, nhận tiền trong và ngoài ngân sách được cấp hoặc được thu kịp thời, an toàn

các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi lệnh chi của chủ tài khoản, (phiếu chi đã có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán).

           Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi thu, chi và cập nhật kịp thời đúng nguyên tắc tài chính. Hàng tuần và hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán; hàng quý tổng hợp kinh phí thu chi để đối chiếu sổ quỹ và kiểm tra quỹ tiền mặt để báo cáo với chủ tài khoản và thông báo công khai kinh phí sử dụng.

           Chịu sự kiểm kê tiền mặt định kỳ và bất thường của Hiệu trưởng, cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân (khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng). Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.

          * Nhân viên Y tế:

- Quản lí chăm sóc sức khỏa trẻ

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

- Thực hiện đầy đủ các quy chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tổ chức giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho học sinh. Phòng chống các bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích, cung cấp kĩ năng, kiến thức bảo vệ sức khoẻ cho viên chức và HS, các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời các dịch bệnh…

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

-  Phối hợp với trạm y tế để xử lý môi trường, phòng chống các dịch bệnh.

- Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống.

-  Tham mưu trạm y tế khám sức khoẻ đầu vào cho HS, sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của  viên chức và học sinh toàn trường. Kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày các điểm trường. Giao nhận thực phẩm,lưu mẫu thức ăn, ba bước ATTP..

- Theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đặc biệt nhằm giảm tỉ lệ mắc một số bệnh đang phổ biến hiện nay (tay, chân, miệng; sốt xuất huyết…).

- Tăng cường và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng

Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi(Người thực hiện số 1). Viết tin bài đăng lên trang 01 tháng /1 bài

-Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công

6. Nhân viên cấp dưỡng:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo

không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

- Tự rèn luyện sức khoẻ

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ra vào trường phải khóa cổng 

- Đối xử công bằng với trẻ

   - Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công và quyết định của Hiệu trưởng.

          * Bếp trưởng:

          - Nhận thực phẩm

          - Chia thức ăn cho các lớp

          - Quản lý mọi tài sản bếp ăn

          - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong, ngoài bếp ăn.

          - Ghi sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

          - Ghi tài chính công khai hàng ngày.

          - Bếp ăn phải có lịch ăn của nhà trường quy định, không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

          - Chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống xảy ra tại lớp.

          * Trưởng cơ sở:

          - Chấm công điều xếp giáo viên dạy thay.

          - Chịu trách nhiệm chung về vệ sinh trong ngoài lớp học.

          - Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động tại cơ sở của mình.

7. Nhân viên Bảo vệ:

-. Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, học sinh ra vào tự do, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

- Chăm sóc hệ thống câu xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.

- Vệ sinh các phòng hiệu bộ, chức năng và xung quanh trường lớp,

-  Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra do bản thân gây nên hoặc thiếu trách nhiệm

      -Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công

Điều 9: Các đoàn thể trong nhà trường

Tổ chức các hoạt động ở trường theo kế hoạch cấp trên và kế hoạch của Nhà trường.

Phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ

           Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ, bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường theo đúng tinh thần nghị quyết số:04/2000-GD-BGD&ĐT của Bộ giáo dục  về thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

.          Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo điều lệ của của các tổ chức Đoàn thể và sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn thể cấp trên.

          Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và trong các hoạt động giáo dục.

         Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua (học kỳ, năm học). Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua. Quản lý qũy phúc lợi tự có của nhà trường.

          Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát thực hiện chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường đề nghị hiệu trưởng giải quyết.

Điều 10: Ban đại diện PHHS( Hội phụ huynh học sinh)

- Mỗi lớp có một ban đại diện PHHS, số lượng ban đại diện PHHS  của lớp có 2 hoặc 3 người.  Toàn trường thành lập Ban liên lạc PHHS của trường  gồm có 3 thành viên. Trong đó có 01 trưởng ban; 01 phó ban ; 01 ủy viên làm thủ quỹ trong ban liên lạc. Nhiệm kỳ của Hội cha mẹ học sinh là một năm học.

- Ban đại diện PHHS  có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết những nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình HS trong việc giáo dục HS.

- Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc nghĩa vụ HS phải đóng góp theo qui định và các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương, để tăng cường CSVC trường học.

- Trực tiếp phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường, GVCN về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Điều 11: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên và học sinh:

* Giáo viên :

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ.

- Xây dựng môi trường văn hóa và thân thiện trong nhà trường, thân thiện trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Học sinh:

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải lễ phép với Thầy cô, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè.

- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với học sinh; áo đồng phục theo quy định vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Điều 12: Những việc không được làm:

- CB - GV -NV: không  uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; không sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp, trong hội họp. Không vi phạm pháp luật

- Không được sử dụng thời gian làm việc, giảng dạy vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cà phê trong nhà trường, khi hội họp tuyệt đối không nói chuyện riêng, làm mất trật tự.

- CB- GV- NV: nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể HS và đồng nghiệp; cấm gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và dạy thêm trái qui định.

- Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

- Không sinh con thứ 3, không vi phạm giao thông khi tham gia trên đường….

Điều 13Khen thưởng – kỷ luật:

- CB-GV-NV và HS có thành tích  được khen thưởng các danh hiệu theo tiêu chuẩn thi đua của nhà trường và cấp trên đề ra trong năm học.

- CB-GV-NV vi phạm các quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và theo nội qui nhà trường .

- Nếu CB,GV,NV vi phạm sinh con thứ 3, vi phạm về an toàn giao thông thì phải chịu kỷ luật trước hội đồng nhà trường, hạ thi đua xếp loại năm là không hoàn thành nhiệm vụ.

 

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP – THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 14: Chế độ hội họp:

 Mỗi cuộc họp do trường triệu tập phải có sự thống nhất của Hiệu trưởng. Qui  định các cuộc họp thường xuyên trong tháng như sau :

-  Họp BGH : Mỗi tuần 01 lần.

-  Hội ý ban thường trực (BGH, CĐ, ĐTN, TTCM): Đột suất hoặc định kỳ trước khi họp Hội đồng nhà trường  (Mỗi tháng  một lần)

-  Họp hội đồng nhà trường (HĐSP): Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV-CNV đều tham dự đúng 7h30. Họp vào tuần 1 hàng tháng.

-  Họp chuyên môn:  Mỗi tháng 02 lần. Tất cả CB-GV  giảng dạy các môn học ( Có thể lồng ghép với họp hội đồng ).

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 tuần/tháng . Họp theo từng tổ, các thành viên trong tổ phải tham dự. Họp vào tuần 2 và tuần 3 hàng tháng.

Các cuộc họp trên nếu có thay đổi về thời gian thì Hiệu trưởng sẽ thông báo cụ thể sau.

Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ốm hoặc gia đình có công việc phải nghỉ từ 2 đến 3 ngày trở lên thì phải có đơn xin phép trước khi nghỉ một ngày.                       

Khi tổ CM bố trí dạy thay và BGH cho phép thì mới được nghỉ. Nếu nghỉ đột xuất 1 buổi thì báo bằng điện thoại cho BGH, tổ trưởng  và viết đơn xin phép sau.

Điều 15: Thông tin báo cáo

         1. Từ ngày 25 đến 28 hàng tháng các bộ phận có trách nhiệm báo cáo tháng với hiệu trưởng để xây dựng nghị quyết cho tháng sau.

2. Các nhóm lớp báo cáo sĩ số ra lớp vào đầu tháng trong buổi họp Hội đồng trường.

          Hết học kỳ các lớp báo cáo sơ, tổng kết.

3. Trường mầm non Yên Thọ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với PGD; theo qui định, các báo cáo phải do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng ký.

CHƯƠNG V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Điều 16: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, cán bộ, viên chức Trường Mầm non Yên Thọ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

1.Thời gian làm việc của trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. ( kể cả thời gian đón trẻ sớm, trả trẻ muộn, theo thỏa thuận và nhu cầu của phụ huynh)

*/Giờ làm việc bình thường:

          + Sáng: Đón trẻ từ 7 giờ 30 phút

          + Chiều trả trẻ từ 16giờ30 – 17 giờ.

*/Giờ làm thêm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên(đón trẻ sớm-trả trẻ muộn):

          + Sáng: Đón trẻ từ 6 giờ 30 phút

          + Chiều trả trẻ từ 17 giờ

          2. Lịch làm việc của BGH.

            Các ngày trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 7 phân công các đồng chí trực và làm việc tại điểm

          Các ngày khác trong tuần có kế hoạch thăm lớp dự giờ , kiểm tra  …

          - Thứ 7 tuần 4 hàng tháng: Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn.

          - Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.

         Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các cán bộ, , viên chức và cá nhân có liên quan báo cáo Hiệu trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT thị xã Đông triều (b/c);

- CĐ, đoàn thanh niên (p/h)

- CB,GV,NV nhà trường (t/h)

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

LêThị Lành