Asset Publisher

Quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 
 

 

 

Số:  66: QĐ-TRMn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 25 tháng 12  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

năm học 2017 - 2018

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

          Căn cứ quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

         Căn cứ kế hoạch Số: 65/KH-TrMN, ngày  02 tháng 12 năm 2017 kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học: 2017-2018

          Căn cứ Quyết định Số 30 /QĐ-TrMN ngày 02  tháng 12 năm 2017 của Trường Mầm non Yên Thọ V/v thành lập Ban tổ chức, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào kết quả Hội thi gáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018;

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường Mầm non Yên Thọ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi  cấp trường  năm học: 2017-2018 cho 25  giáo viên (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

          Điều 3. Bộ phận chuyên môn. Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, tổ trưởng chuyên môn và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/hiện)

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số Số: ....TRMn ngày 29 tháng 12  năm 2017

của Hiệu trưởng Trường MN Yên Thọ)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nhóm lớp

Ghi chú

1

Vũ Thị Hằng

17/02/1978

MG 5 Tuổi A1

 

2

Phạm Thị Thúy

14/11/1985

MG 5 Tuổi A1

 

3

Nguyễn Thị Dung

 

04/07/1981

MG 5 Tuổi A3

 

4

Đỗ Thị Trang

 

02/07/1990

MG 5 Tuổi A3

 

5

Đố Thị Hương

 

29/05/1976

MG 5 Tuổi A2

 

6

Nguyễn Thị Luyện

 

20/11/1988

MG 5 Tuổi A2

 

7

Ngô Thị Lương

 

04/06/1980

MG 4 Tuổi B1

 

8

Trần Thị Loan

 

08/01/1974

MG 4 Tuổi B1

 

9

Bùi Ngọc Anh

 

24/07/1971

MG 4 Tuổi B2

 

10

Hoàng Thị Nhàn

 

20/04/1988

MG 4 Tuổi B2

 

11

Ngô Thị Trang

 

01/06/1990

MG 4 Tuổi B3

 

12

Đào Thị Hồng

 

20/01/1991

MG 4 Tuổi B3

 

13

Vũ Thị Hường

 

12/03/1981

MG 4 Tuổi B4

 

14

Ngô Thanh Thủy

 

30/11/1987

MG 4Tuổi B4

 

15

Phạm Thị Phượng

 

26/09/1980

MG 3 Tuổi C1

 

16

Nguyễn Thùy Linh

 

05/01/1990

MG 3 Tuổi C1

 

17

Nguyễn T Sông Hương

 

12/09/1972

MG 3 Tuổi C2

 

18

Phạm Thị  Liên

 

06/07/1988

MG 3 Tuổi C2

 

19

Bùi Thị Hợi

 

23/08/1983

MG 3 Tuổi C3

 

20

Cao Thị Diễm Mai

 

12/11/1981

MG 3 Tuổi C4

 

21

Nguyễn Thị An

 

24/10/1964

MG 3 Tuổi C4

 

22

Nguyễn Thị Sinh

 

15/11/1988

NT 25-36 T D3

 

23

Đỗ Thị Thuyến

 

18/05/1984

NT 25-36 T D3

 

24

Hoàng Thị Thu Nga

 

10/08/1990

NT 13-24 T D1

 

25

Trần Thị Biên

 

26/07/1981

NT 13-24 T D2

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ấn định danh sách 25 người