Asset Publisher

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm học: 2014-2015

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm học: 2014-2015


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 
   

Số: 17 /QĐ-MNTT

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

                                                 Yên Thọ,  ngày 13  tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện phòng, chống tham nhũng,Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm học 2014 – 2015

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

           C ăn cứ Quyết định số 5662/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

            Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD-ĐT ngày 27/12/2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ giáo dục & Đào tạo;

          Xét đề nghị của Ban TTND trường Mầm non Yên Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí  năm học  2014- 2015  gồm các ông(bà) có tên như sau:

1. Trưởng ban: Lê Thị  Lành  – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

2. Các phó ban:

Bà Hoàng Thị Nhạn –  Phó Hiệu trưởng  – Phó ban.

Bà Bùi thị Hương   – Phó hiệu trưởng – Phó ban thường trực.

3. Các ủy viên: Mời các ông (bà) Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng , Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo, nhà trẻ

         Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nội dung  về công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2014 – 2015 của Trường Mầm non Yên Thọ

         Điều 3: Các đồng chí có tên trong điều 1 và các bộ phận liên quan căn cứ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                            

                     HIỆU TRƯỞNG

- Như  điều 3 (thực hiện)

                            ( Đã ký)

- Lưu VT .

                      Lê Thị Lành