Asset Publisher

QUYẾT ĐỊNH “V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hành sư phạm năm học 2017-2018”

QUYẾT ĐỊNH “V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hành sư phạm năm học 2017-2018”

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ vào Kế hoạch số 02/KH-SPMN ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đợt 2 Lớp Mầm non K30 Đông Triều
Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của giáo viên.


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 
 

 

Số:  73/QĐ -TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Yên Thọ, ngày 07 Tháng 05  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hành sư phạm năm học 2017-2018"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

             Căn cứ vào Kế hoạch số 02/KH-SPMN  ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đợt 2 Lớp Mầm non K30 Đông Triều

             Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đợt 2 Lớp Mầm non K30 Đông Triều.  tại Trường Mầm non Yên Thọ năm học 2017 -2018 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Trưởng ban: Bà: Lê Thị Lành   - Hiệu trưởng.

2. Phó trưởng ban

- Bà: Lê Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng

- Bà: Nguyễn Thị Hương- Phó Hiệu trưởng;

3.Các uỷ viên:

- Bà: Phạm Thị Thúy

Giáo viên lớp 5 tuổi A1

- Bà:  Nguyễn Thị Sông Hương  - GV 3 tuổi  C2

                Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hành sư phạm có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức các nội dung thực hành sư phạm tập trung theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt đợt thực hành sư phạm, kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả thực tập sư phạm cho sinh viên theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo thực hành sư phạm tự giải thể khi đợt thực tập cuối khóa kết thúc.

               Điều 3. Các tổ chuyên môn, bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận

- Các ông(bà) có tên tại điều 1(t/h); 

- Lưu:VT.

 

      HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)

 

       Lê Thị Lành