Asset Publisher

Thông báo phân lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015”

Thông báo phân lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015”


PHÒNG GD VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Số: 07/ TB- TrMN

              Yên Thọ, ngày  25    tháng 4  năm 2015

THÔNG BÁO

 phân lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015"

             Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ. Trường MN Yên Thọ phân công  lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm  2015 cụ thể sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Dương Thị Tâm

Đỗ Thị Hương

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch CĐ

0906156872

28,29/4

 

 

2

Bùi Thị Hương

Vũ Thị Hằng

Phó Hiệu trưởng

Tổ trưởng CM

0968623969

30/4, 01/5

 

 

3

Lê Thị Lành

Đỗ Thị Quyên

Hiệu trưởng

NV Văn thư

0978027437

02,03/5

 

 

       Vậy Trường Mầm non Yên Thọ thông báo tới các đồng chí CB,GVNV được biết, nếu có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đ/c liên hệ trực tiếp tới các đ/c theo lịch phân công.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT  TX Đông Triều(b/c);

- Cổng thông tin;                    

- Lưu VT.

 

                       TM. TRƯỜNG MẦM NON

                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                  ( Đã ký)

 

                               Lê Thị Lành