Asset Publisher

Thực đơn tháng 11/2015

Thực đơn tháng 11/2015


  THỰC ĐƠN THÁNG 11:   NĂM HỌC  2015 - 2016

Từ ngày 2/11 /2015 đến ngày 4/12 /2015

Tuần1:  Từ  ngày 2/ 11 đến ngày 7/ 11/ 2015

THỨ NGÀY

BỮA PHỤ TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2/2

 - Cơm Nát: Nhà trẻ

 - Cơm thường: Mẫu giáo

 - Thịt  sốt cà chua

 - Canh rau ngót nấu thịt

 - Bún xương

 

 

 

Thứ 3/3

 - Cơm Nát: Nhà trẻ

 - Cơm thường: Mẫu giáo

 - Thịt  đậu sốt cà chua

 - Canh tép rau cải

  - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 4/4

 - Cơm Nát: Nhà trẻ

 - Cơm thường: Mẫu giáo

 - Tôm, thịt  sốt cà chua

 - Canh bầu nấu tôm

  - Cháo xương

 

Thứ 5/5

  - Cơm Nát: Nhà trẻ

  - Cơm thường: Mẫu giáo

  - Thịt bò sào giá đỗ

  - Canh xương bí đao

 - Cháo thịt 

 

 

 

Thứ 6/6

 - Cơm Nát: Nhà trẻ

 - Cơm thường: Mẫu giáo

 - Trứng đúc thịt

 - Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương , củ quả

 

Thứ 7/7

 - Cơm Nát: Nhà trẻ

 - Cơm thường: Mẫu giáo

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Mỳ xương

 

                                                                                   Thực đơn: Bữa sáng 7000đ

                                                                                                          Bữa chiều 3000đ

                                                                                                                           Yên Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                             NGƯỜI DUYỆT                                            

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                        ( Đã ký)                                                                                                                      ( Đã ký)

            Bùi Thị Hương                                                                                                     Lê Thị Lành     

                                   

THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 11

Từ ngày 9 /11 đến ngày 14/ 11 / 2015

THỨ NGÀY

BỮA PHỤ TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2/9

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

 - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3/10

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt bò sào giá đỗ

- Canh xương bí đao

- Chè thập cẩm

 

Thứ 4/11

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt  sốt cà chua,

- Canh rau ngót nấu thịt

- Mỳ thịt

 

Thứ 5/12

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

 - Cháo thịt

 

Thứ 6/13

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Giò sốt cà chua

- Canh rau củ thập cẩm

- Bún xương

 

Thứ 714

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Trứng đúc thịt

 - Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương, củ quả

 

                                                                             

                                                                                                                           Yên Thọ, ngày 5  tháng 11 năm 2015

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                           NGƯỜI DUYỆT                                            

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                           ( Đã ký)                                                                                                                   ( Đã ký)

           Bù i Thị Hương                                                                                                    Lê Thị Lành     

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 11

Từ ngày 16 /11 đến ngày 21/ 11 / 2015

THỨ NGÀY

BỮA PHỤ TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2/16

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt  sốt cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

 - Mỳ thịt

 

 

 

Thứ 3/17

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh tép rau cải

- Bún xương

 

Thứ 4/18

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cháo thịt

 

Thứ 5/19

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt bò sào giá đỗ

- Canh xương bí đao

- Chè thập cẩm

 

Thứ 6/20

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương, củ quả

Nghỉ ngày 20/11

Thứ 7/21

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cháo đỗ xanh

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                                                                          Yên Thọ, ngày 14  tháng 11 năm 2015

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                             NGƯỜI DUYỆT                                            

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                    

         ( Đã ký)                                                                                                                         ( Đã ký)

     Bùi Thị Hương                                                                                                            Lê Thị Lành     

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 11

Từ ngày 23 /11 đến ngày 27/ 11 / 2015

THỨ NGÀY

BỮA PHỤ TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2/23

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt  sốt cà chua

- Canh tép  rau cải.

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3/24

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Ruốc lạc vừng

- Canh xương rau củ thập cẩm

 - Cháo xương

 

Thứ 4/25

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt đậu  sốt cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

- Mỳ thịt

 

Thứ 5/26

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Bún xương

 

Thứ 6/27

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Trứng đúc thịt

- Canh rau củ thập cẩm

- Cháo thịt

 

                                                                             

                                                                                                                    Yên Thọ, ngày 21 tháng 11 năm 2015

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                                                              ( Đã ký)

               Bùi Thị Hương                                                                                                 Lê Thị Lành     

 

                                      

    THỰC ĐƠN TUẦN 5:  THÁNG 11

Từ ngày 30 /11 đến ngày 5/ 12 / 2015

THỨ NGÀY

BỮA PHỤ TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2/30/11

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh Tép rau cải

 - Bún xương

 

 

 

Thứ 3/1/12

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cháo thịt

 

Thứ 4/2

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Trứng đúc thịt,

- Canh tép rau cải

- Cháo đỗ xanh

 

Thứ 5/3

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Thịt bò sốt vang

- Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 6/4

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Giò sốt cà chua

- Canh rau củ thập cẩm

- Chè thập cẩm

 

Thứ 7/5

- Cơm Nát: Nhà trẻ

- Cơm thường: Mẫu giáo

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cháo xương

 

                                                                             

                                                                                                                 Yên Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                      NGƯỜI DUYỆT                                             

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                           

                   ( Đã ký)                                                                                                          ( Đã ký)        

                  Bùi Thị Hương                                                                                            Lê Thị Lành