Asset Publisher

Thực đơn tháng 9/2015

Thực đơn tháng 9/2015


   PHÒNG GD& ĐT TX ĐONG TRIỀU                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MN YÊNTHỌ                                                                          Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                         Yên Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2015

                                                                                    

THỰC ĐƠN TUẦN 1  THÁNG 9/ 2015

Thực hiện từ ngày 1/9 đến 4/9/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ  5

 THỨ 6

Bữa chính

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh cáy rau đay

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Bữa phụ

Mỳ thịt

Bánh mỳ

 sữa đậu

Cháo xương

Chè thập cẩm

Cháo xương

củ quả

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2  THÁNG 9/2015

Thực hiện từ ngày 7 9 đến 12/9/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ  5

 THỨ 6

 

  THỨ 7

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cơm nát( (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Giò sốt cà chua

- Canh rau củ thập cẩm

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

Bữa phụ

Cháo xương

Chè thập cẩm

Mỳ thịt

Bánh mỳ

 sữa đậu

Cháo thịt

Cháo xương

                                                                                                 

 

 

                                                                                              Thực đơn: Bữa chính ăn 7.000đ

                                                                                               Bữa chiều: 3.000đ

                                                      THỰC ĐƠN TUẦN 3  THÁNG 9/ 2015

                                                         Thực hiện từ ngày 14/9 đến 19/9/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ  5

 THỨ 6

 

THỨ 7

Bữa chính

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh cáy rau đay

 

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)- Cơm thường MG

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

Cơm thường MG

- Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm

thường MG

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

Bữa phụ

Mỳ thịt

Bánh mỳ

sữa đậu

Cháo xương

Chè thập cẩm

Cháo xương

củ quả

Bánh mỳ

sữa đậu

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4  THÁNG 9/2015

Thực hiện từ ngày 21 9 đến 26/9/2015

 

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ  5

 THỨ 6

 

 

   THỨ 7

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ) - Cơm thường MG

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cơm nát( (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Giò sốt cà chua

- Canh rau củ thập cẩm

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

Bữa phụ

Cháo xương

Chè thập cẩm

Mỳ thịt

Bánh mỳ

sữa đậu

Cháo thịt

Cháo xương

                                                                                                 

 

                                                                                           Thực đơn: Bữa chính ăn 7.000đ

                                                                                            Bữa Phụ: 3.000đ

                                                                   THỰC ĐƠN TUẦN  5  THÁNG 9/2015

                                                                  Thực hiện từ ngày 28/9 đến  3/10/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

THỨ 3

THỨ 4

THỨ  5

THỨ 6

 

THỨ 7

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh Tếp rau cải

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Tôm thịt sốt cà chua, canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Trứng đúc thịt, canh cáy rau đay

 

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt bò sốt vang, canh xương bí

- Cơm nát(Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Cá sốt cà chua

- Canh xương  rau củ

 

- Cơm nát( (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

MG

Trứng đúc thịt, canh xương bí

Bữa phụ

Bún xương

Cháo thịt

Bánh mỳ

 sữa đậu

Mỳ xương

Chè thập cẩm

Bánh mỳ

sữa đậu

 

                                                     

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

Bùi Thị Hương

                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                 ( Đã ký)

                                              Lê Thị Lành