Asset Publisher

Thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018-2019 và được sự đồng ý của Phòng giáo dục và đào tạo TX Đông Triều. Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại trường MN Yên Thọ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chứ lao động năm học: 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018-2019 và được sự đồng ý của Phòng giáo dục và đào tạo TX Đông Triều. Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại trường MN Yên Thọ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chứ lao động năm học: 2018-2019