Asset Publisher

Trường MN Yên Thọ hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018

Trường MN Yên Thọ hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 20/PGD&ĐT ngày 09/1/2018 hướng dẫn công tác GD lý tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018.


Trường MN Yên Thọ chỉ đạo CBGVNV trường, các Cơ sở tư thục(CSTT) trên địa bàn xã Yên Thọ thực hiện một số nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung

- Quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;

- Đánh giá thực trạng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với học sinh trong  nhà trường, CSTT  hiện nay;

- Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tại các nhà trường giai đoạn 2017-2020;

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và toàn thể cộng đồng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh;

- Thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống  cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập Quốc tế. Đồng thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các hành vi vi phạm pháp luật trong một bộ phận học sinh hiện nay.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm học 2017-2018 và thời gian tiếp theo

1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), Giáo viên (GV), học sinh (HS), cha mẹ học sinh (CMHS) và  cộng đồng về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của học sinh thông qua việc:

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho CBQL, GV, HS. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm  nâng cao nhận thức của CBQL, GV, HS, CMHS về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của CBQL, GV, HS, CMHS trong việc tham gia vào quá trình đổi mới.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác HS trong  nhà trường. Tham gia các lớp tổ chức tập huấn hàng năm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các Kế hoạch mà đơn vị đã xây dựng về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh đúng với chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn.

3. Tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong trường học: thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú. Xây dựng nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho HS thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm theo hướng sinh động, linh hoạt; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm của người dạy và người học trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

4. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ tư vấn tâm lý trong các nhà trường. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HS, cán bộ quản lý, giáo viên. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng trong nhà trường, CSTT.

5. Tích cực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh". Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng hiệu quả bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường (theo Công văn s 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 ca B GDĐT, Công văn s 759-CV/BTG ngày 14/8/2017 v trin khai hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh ca Ban Tuyên Giáo Tnh y, Văn bn s 3765/BGDĐT-GDCT ngày 17/8/2017 ca B GDĐT v hướng dn thc hin nhim v GDCT-CTHSSV năm hc 2017-2018). Giao cho các đồng chí Phó Hiệu Trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy theo hướng tích hợp  trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp  mục tiêu chung của giáo dục. Căn cứ nhu cầu thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch bổ sung bộ tài liệu vào thư viện của nhà trường, các CSTT chủ động đăng ký mua sách, giao đồng chí lê Thị hạnh –PHT đăng ký mua sách gửi về hòm thư nttmaipgd@dongtrieu.edu.vn trước ngày 12/01/2018.

 

+ Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh (Sách giáo viên);

+ Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ Mầm Non (Tài liệu dành cho giáo viên Mầm non);

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sịnh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; phòng chống bạo lực học đường.

7. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng  tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu , BGH, GVNV trong thực thi nhiệm vụ.

Căn cứ các nội dung trên , nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường, các CSTT trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện các CSTT có khó khăn cần được hỗ trợ chuyên môn trao đổi với BGH trường để được giúp đỡ thực hiện một cách hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( Đã ký)

 

         

Lê Thị Lành