QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2017-2018


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

 
   

Số:  13 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

     Yên Thọ, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Năm học 2017-2018

                      

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

       Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào năng lực công tác của giáo viên.

          Xét tình hình thực tế của Trường Mầm non Yên Thọ,

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 của Trường Mầm non Yên Thọ  gồm các đồng chí( có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                     

Nơi nhận

- Phòng GD& ĐT thị xã Đông Triều(b/c);

- Như điều 3(t/h);

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                       Lê Thị Lành

                            

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

   Yên Thọ, ngày 01  tháng 08  năm 2017

 

DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường

Mầm non Yên Thọ - Năm học 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-TrMN ngày 01 tháng 08 năm 2017)

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1

Hiệu trưởng

Đ/c Lê Thị Lành

-Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

+Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

-Tham gia sinh hoạt tại tổ mg

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2

 Phó Hiệu trưởng

Bùi Thị Hương

- Phụ trách chỉ đạo chuyên môn khối nhóm trẻ : phụ trách hướng dẫn GVcác loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ. Có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên  phụ trách khối lớp về công tác CS-GD trẻ tốt nhất, xây dựng kế hoạch cùng nhân viên y tế tập huấn cách xử lý các TNTT cho trẻ, ít nhất mỗi tháng 01 lần;  cùng giáo viên xử lý tại chỗ những trường hợp TNTT tại điểm khi nhân viên y tế chưa đến

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

-  Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ nhà trẻ

- Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP thị xã, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền Quản lý mầm non.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, Phụ trách ANTT,  phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học. 

-Phụ trách tư thục Thảo nguyên: hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống kiểm tra dự giờ giáo viên....

- Phụ trách công tác khuyến học, phụ trách báo cáo thống kê đầu năm

- Xây dựng kế hoạch: Nâng cao chất lượng tong việc CS-GD trẻ;  Xây dựng trường MN chuẩn quốc gia. Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN

- Phụ trách và trực tại điểm trung tâm Yên Lãng.

- Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Yên Lãng 1,2, Thọ Tràng huy động trẻ ra lớp

- Hướng dẫn chỉ đạo quản lý hồ sơ đầu năm, hồ sơ trẻ

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

- Phụ trách công tác khuyến học, phụ trách báo cáo thống kê đầu năm

- Xây dựng kế hoạch: Nâng cao chất lượng tong việc  CS-GD trẻ; Kế hoạch kiểm tra nội bộ. Xây dựng trường MN chuẩn quốc gia. Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN

- Phụ trách và trực tại điểm Yên Lãng.

- Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Yên Lãng 1,2, Thọ Tràng huy động trẻ ra lớp

- Hướng dẫn chỉ đạo quản lý hồ sơ đầu năm, hồ sơ trẻ

- Xây dựng kế hoạch tổ Nhà trẻ,nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

3

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hương

- Phụ trách mảng chế độ chính sách cho trẻ em.

- Phối kết hợp công đoàn phụ trách thăm hỏi ốm đau, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi. Tổ chức cho học sinh thăm quan di tích lịch sử địa phương, trường tiểu học…

- Phụ trách phòng chống thiên tai, lũ lụt, xd kế hoạch, có phương án phòng chống bão lũ.. Phụ trách công tác điện, nước, vệ sinh môi trường

- Phụ trách chính phần mềm kiểm định: Người phụ trách thứ 1. Phụ trách thứ 2 về phần mềm PCGDXMC.

- Phụ trách các phong trào thi đua. Phụ trách thi đua khen thưởng, phần mềm thi đua; xây dựng kế hoạch Công tác tuyên truyền – Phối kết hợp các đoàn thể, Ban đại diện phụ huynh học sinh, các đơn vị lực lượng trên địa bàn xã

- Phụ trách việc thực hiện ATGT trường học, xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện của CBGVNV, chỉ đạo việc phối kết hợp với phụ huynh thực hiện các quy định về ATGT.

- Phụ trách chuyên môn khối lớp 3 – 4 tuổi; 4-5 tuổi và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ Mẫu giáo. Có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên  phụ trách khối lớp về công tác CS-GD trẻ tốt nhất, xây dựng kế hoạch cùng nhân viên y tế tập huấn cách xử lý các TNTT cho trẻ, ít nhất mỗi tháng 01 lần;  cùng giáo viên xử lý tại chỗ những trường hợp TNTT tại điểm khi nhân viên y tế chưa đến

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN.

- Phụ trách điểm Yên Sơn, Xuân Quang và  xây dựng kế hoạch trực tại điểm phụ trách

- Phụ trách TT Việt Hà, Thanh Huyên.

4

Phó Hiệu trưởng  

Lê Thị Hạnh

 

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường. Kiểm duyệt đăng bài. Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài. Kiểm soát công văn đi đến.

- Phụ trách chính phần mềm PCGD-XMC; Người phụ trách thứ 2 kiểm định chất lượng, phụ trách phần mềm emiss(Thống kê)

-Phụ trách VHVN-TDTT. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động. Phụ trách phân công tổ chức các hội nghị lễ hội. 

- Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ CBGV; công tác pháp chế…

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Phụ trách chuyên môn khối lớp 5-6 tuổi và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ Mẫu giáo. Có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên  phụ trách khối lớp về công tác CS-GD trẻ tốt nhất, xây dựng kế hoạch cùng nhân viên y tế tập huấn cách xử lý các TNTT cho trẻ, ít nhất mỗi tháng 01 lần;  cùng giáo viên xử lý tại chỗ những trường hợp TNTT tại điểm khi nhân viên y tế chưa đến

- Phụ trách tư thục Long Phương: hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên…

- Phụ trách điểm và trực tại điểm Thọ Sơn

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv phụ trách về phần mềm quản lý GDMN.  

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất, kế hoạch xây dựng CSVC, cảnh quan sư phạm gắn với phong trào xây trường học thân thiện học sinh tích cực, xây dựng trường học an toàn phòng tránh TNTT

- Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Thọ Sơn, Trại Hà

 huy động trẻ ra lớp

 

3

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Phạm Thị Phượng

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

-Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ

4

Tổ phó tổ nhà trẻ

Bùi Thị Hợi

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần/ tháng

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên.  

5

Tổ trưởng mẫu giáo

Vũ Thị Hằng

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần/ tháng

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

- Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ.

6

Tổ phó tổ mẫu giáo

Ngô Thị Lương

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần/ tháng

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

- Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ.

          NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

 

a. Nhân viên cấp dưỡng:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo

 

không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

- Tự rèn luyện sức khoẻ

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ra vào trường phải khóa cổng 

- Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

 

  Tổ phó tổ Văn phòng đồng chí

 Đỗ Thị Quyên Nhân viên VT-HC

 

-Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c

Hiệu trưởng

- Soạn thảo văn bản.

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi (Người thứ nhất)

- Viết và đăng các tin bài trên trang

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường

- Thủ quỹ trường

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

- Phụ trách phần mềm Emis (Thống kê)

- Cập nhập phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nghiệm khác được Hiệu trưởng giao.

 

Nhân viên y tế

Lê Thị Thu Ngà

- Quản lí chăm sóc sức khỏa trẻ

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đảm bào an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.

- Phụ trách kiểm tra VSATTP.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nghiệm khác được Hiệu trưởng phân công.

- Thực hiện nghiêm túc phần mềm Quản lý giáo dục(mảng của nhân viên y tế), cập nhập phần mềm kiểm định chất lượng

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi(Người thực hiện số 2)

 

Tổ trưởng tổ văn phòng

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên kế toán

 

Phụ trách phần mềm Pmiss, misa, Quản lý tài sản, bảo hiểm

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Tham gia hội đồng tư vấn, kiểm kê thanh lý tài sản…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

- Phụ trách  hồ sơ bán trú trường, trông trẻ thứ 7 theo nhu cầu phụ huynh

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.

- Thực hiện và quản lý phàn mềm kế toán, thực hiện phần mềm QLMN( mảng kế toán phụ trách), cập nhập phần mềm kiểm định.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi(Người thực hiện số 2)

Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

     - Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian làm việc tại trường, lớp

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách

nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

- Thực hiện nghiêm túc phần mềm Quản lý giáo dục(mảng của giáo viên phụ trách điền đầy đủ thông tin)

 

STT

TÊN LỚP

ĐIỂM TRƯỜNG

PHÂN CÔNG GV,NV

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

5 tuổi A1

                 Điểm trung tâm Yên Lãng

 

Vũ Thị Hằng

Đại học

 

2

Phạm Thị Thúy

Đại học

 

3

5 tuổi A2

Đỗ Thị Hương

Đại học

 

4

Nguyễn Thị Luyện

Đại học

 

5

5 tuổi A3

Điểm lẻ 2 Thọ Sơn

Nguyễn Thị Dung

Đại học

 

6

Đỗ Thị Trang

Đại học

 

7

4 tuổi B1

Điểm trung tâm Yên Lãng

Ngô Thị Lương

Đại học

 

8

Trần Thị Loan

Đại học

 

9

4 tuổi B2

Điểm trung tâm Yên Lãng

Hoàng Thị Nhàn

Đại học

 

10

Bùi Ngọc Anh

Đại học

 

11

4 tuổi B3

Điểm lẻ 1 Thọ Sơn

Ngô Thị Trang

 Đại học

 

12

Đào Thị Hồng

Đại học

 

13

4 tuổi B4

Điểm lẻ 2 Yên Sơn

Vũ Thị Hường

Cao đẳng

 

14

Ngô Thanh Thủy

Đại học

 

15

3 tuổi C1

Điểm trung tâm Yên Lãng

Phạm Thị Phượng

Đại học

 

16

Nguyễn Thùy Linh

Đại học

 

17

3 tuổi C2

Điểm trung tâm Yên Lãng

Nguyễn Thị  Sông Hương

Đại học

 

18

Phạm Thị Liên

Trung cấp

 

19

3 tuổi C3

Điểm lẻ 1 Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Cao đẳng

 

20

Hà Minh Nghĩa

Đại học

 

21

Nhóm trẻ

D1 13-24 tháng tuổi

Điểm trung tâm Yên Lãng

Hoàng Thị Thu Nga

 Đại học

 

22

Giáo viên Hợp đồng

 

 

23

Nhóm trẻ

D2 13-24 tháng tuổi

Điểm trung tâm Yên Lãng

Nguyễn Thị Sinh

Trung cấp

 

24

Giáo viên Hợp đồng

 

 

25

Nhóm trẻ

D3 (25-36 tháng tuổi)

Điểm lẻ 1 Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Trung cấp

 

26

Trần Thị Biên

Đại Học

 

27

Nhóm trẻ

D4 13-24 tháng tuổi

Điểm lẻ 2 Yên Sơn

Cao Thị Diễm Mai

Đại học

 

28

Nguyễn Thị An

Trung cấp

 

29

Giáo viên hợp đồng

 

 

30

Bếp ăn

Điểm trung tâm Yên Lãng

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

Trung cấp

 

31

…….

32

Bếp ăn

……………

Điểm Thọ Sơn

Nguyễn Ánh Nguyệt

 

Đào Thị Ngà

 

Trung cấp

 

Sơ cấp

 

33

Bếp ăn

Điểm Yên Sơn

 Đào Thị Hồng

 

Sơ cấp

 


No comments yet. Be the first.