Lịch công tác tháng 04/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số:  60 /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 30  tháng 03  năm 2018

                                                           

                                                                                     THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4-2018

 

*/Trọng tâm

- Tổng kết thực tập tập trung sư phạm CĐSP năm thứ 3- năm học 2017-2018, chia tay các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyển công tác.

- Chào mừng ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động mùng 01/5.

- Thực hiện chủ đề năm  2018

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Điều chỉnh lịch

1

Trực trường

Hiệu trưởng

 

2-3

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 3/2018

 

Hiệu trưởng

 

4-7

Rà sót CSCV các điều kiện thiết yếu công tác trường chuẩn quốc gia cho công tác kiểm tra HĐND

Ban giám hiệu

 

9-10

Duyệt hồ sơ sổ sách CSMNTT Thanh Huyên, Việt Hà

Ban giám hiệu

 

11-13

Duyệt hồ sơ sổ sách CSMNTT Long Phương, Thảo Nguyên

Ban giám hiệu

 

14

Trực trường

Hiệu trưởng

 

16-23

Kiểm tra nội bộ

 

Ban kiểm tra nội bộ trường

 

24,27

Tham dự hội thi các trường MN trong cụm

Hiệu trưởng

 

28-1/5

Trực trường

Ban giám hiệu

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                      Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu