Thống kê chất lượng năm học 2011 - 2012


 

 

STT

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KS đầu năm

250

235

94

10

4

5

2

215

86

35

14

 

Học kỳ 1

260

250

96

7

2,6

3

1,4

240

92,3

20

7,7

 

CL cuối năm

262

256

98

6

2

0

0

262

100