Xuất bản thông tin

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 01/2017

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn tháng 01/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                      Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

                   

 

                            Yên Tho, ngày 02  tháng 01  năm 2017

            BẢNG PHÂN CÔNG

                    LÀM THÊM GIÒ ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN THÁNG 01

              Năm học 2016 – 2017

Thực hiện công văn số 2592/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v hướng dẫn bổ xung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Trường Mầm non Yên Thọ phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường làm thêm giờ đón sớm trả muộn (1h) giờ đón sớm trả muộn tháng 01/2017 cụ thể sau:

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

THÒI GIAN

 

NGÀY THỰC HIỆN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN

NHÓM /LỚP

 

GHI CHÚ

1

Lê Thị Lành

Sáng:

06h45 đến 07h30

04,06,10,12,16,18,20,24

 

Trực trưa quản lý chung

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,03,05,09,11,13,16,17

19,23

2

Bùi Thị Hương

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,20,24

Trực tại điểm Yên Lãng,

 

Chiều

16h30 đến 17h15

03,05,09,11,13,17,19,23

3

Lª ThÞ H¹nh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,12,16,18,20,24

 Trực tại điểm Thọ Sơn,

 

Chiều

16h30 đến 17h15

03,05,09,11,13,17,19,23

4

Nguyễn Thị Hương

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20

Trực tại điểm Xuân Quang, Yên Sơn

 

Chiều

16h30 đến 17h15

03,05,09,11,13,17,19,23

5

Vò ThÞ H»ng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

6

Ph¹m ThÞ Thóy

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

7

§ç ThÞ Hương

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

8

NguyÔn ThÞ LuyÖn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

9

Ng« ThÞ L­ương

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

5 Tuổi A2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h15

10

TrÇn ThÞ Loan

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

5 Tuổi A2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

11

Bïi Ngäc Anh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

3 Tuổi C1

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h15

12

Ph¹m ThÞ Ph­ượng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

3 Tuổi C1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

13

NguyÔn T S«ng H­¬ng

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

14

Ng« Thanh Thñy

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

15

Hoµng ThÞ Nhµn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

16

Ph¹m ThÞ Liªn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h15

17

Vũ Thị Hường

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h15

18

Hµ Minh NghÜa

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h15

19

Ng« ThÞ Trang

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

20

NguyÔn Thïy Linh

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

21

NguyÔn ThÞ Dung

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

22

§ç ThÞ Trang

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

23

§ç ThÞ ThuyÕn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

24

NguyÔn Thu Hµ

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h15

25

Bïi ThÞ Hîi

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

26

Hoµng ThÞ Thu Nga

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

27

NguyÔn ThÞ An

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,04,06,10,12,16,18,20,24

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

28

TrÇn ThÞ Biªn

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

03,05,09,11,13,17,19,23

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h15

20

NguyÔn ThÞ Th¶o

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

04,06,10,12,16,18,20,24

 

Phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h15

02,03,05,09,11,13,16,17

 

30

Lª ThÞ Thu Ngµ

 

Sáng:

06h45 đến 07h30

02,03,05,09,11,13,16,17

 

Trực ytế,  phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h15

04,06,10,12,16,18,20,24

 

 

                 NGƯỜI LẬP

 

               Bùi Thị Hương

         HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                  ( Đã ký)

              Lê Thị Lành