Xuất bản thông tin

Báo cáo kết quả tháng 03/2017 và phương hướng tháng 04/2017

Báo cáo kết quả tháng 03/2017 và phương hướng tháng 04/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ  

Số:    /BC-TrMN

                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                  Yên Thọ, ngày    tháng 03 năm 2017


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 và triển khai

 nhiệm vụ tháng 04/2017

 

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2017

1.Công tác phát triển giáo dục

- Các nhóm lớp duy trì ổn định sỹ số học sinh ra lớp

- Nhà trường đã được duyệt kế hoạch phát triển NH 2017-2018 với tổng số CBGVNV cụ thể sau: CBQL=3 đ/c; Gv nhà trẻ=9 đ/c; GVMG=21 đ/c; (BC=10; HĐ=20); HC,YT,KT=02; cấp dưỡng =7; bảo vệ= 2đ/c

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu lên lớp

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc bán trú, ăn trưa, vệ sinh cá nhân, chế biến thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Giao cho đ/c Bùi Hương- PHT chỉ đạo kiểm tra an toàn bếp ăn hàng ngày đảm bảo. Khám sức khỏe cho học sinh toàn trường xong đợt 3

b/ Chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề, nề nếp làm việc 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc GD trẻ

- Giáo viên vẫn thực hiện modun " Lấy trẻ làm trung tâm"., học tập BDTX nghiêm túc

            -GVNV các điểm trường đảm bảo nề nếp làm việc, Thực hiện nghiêm túc KH 611/KH-UBND ngày 28/1/2017 của thị ủy ĐT  về chủ đề công tác năm: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh lây truyền cho học sinh.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm:

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Đăng tin bài lên trang

- Giao nhiệm vụ theo dõi công văn đi đến cho Đ/c Quyên và thực hiện công tác kiêm nghiệm

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú, hồ sơ thứ 7

- Thực hiện việc làm tăng lương cho đ/c Sông Hương từ tháng 03/2017

6. Công tác khác:

            - Thực hiện nghiêm túc chủ đề  công tác năm khẩu hiệu của ngành, của thị xã, của tỉnh

- Hoàn thành xong việc tu sửa CSVC điểm Yên Sơn

- Các đồng chí PHT thực hiện việc trực điểm nghiêm túc như quy định.

- Thực hiện công văn số 200/PGD&ĐT thị xã ngày 03/03/3017 thực hiện PHTM giao cho đ/c Hạnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của công văn

- Tiếp tục huy động XHHGD

-Thực hiện việc chỉ đạo thực tập sư phạm tại trường

- Tập văn nghệ tham gia hội thi tiếng hát giáo viên MN về cơ bản các đ/c tham gia tập luyện nghiêm túc

-  Thực hiện nghiêm túc công văn số 167 PGD 24/2 về rà soát an toàn trường học. Nhà trường đã xd kế hoạch triển khai tới CBGVNV, các CSTT trên địa bàn xã yêu cầu CBGVNV nghiêm túc thực hiện.

I. Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2017

1.Công tác phát triển giáo dục

- Các nhóm lớp duy trì ổn định sỹ số học sinh ra lớp

- Làm công tác điều tra và tuyên truyền vận động học sinh điểm Xuân Quang

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu lên lớp

- Giao PHT chỉ đạo các bếp ăn thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ.

- Giao PHT cùng nhân viên bếp kiểm tra hàng ngày ga và bếp sao cho đảm bảo tuyêt đối an toàn

- Giao chuyên môn tập huấn bồi dưỡng, giúp gv,vn về phòng tránh tai nạn thuuwong tích cho trẻ

b/ Chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề, nề nếp làm việc 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc GD trẻ

- Giao cho các đ/c PHT chỉ đạo GV học tập BDTX

            -Chỉ đạo CBGVNV trường thực hiện nghiêm túc chủ đề năm

          - Giáo viên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn ho trẻ về tính mạng ở trường, lớp

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh trong mùa hè

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm:

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Đăng tin bài lên trang

- Giao nhiệm vụ theo dõi công văn đi đến cho Đ/c Quyên và thực hiện công tác kiêm nghiệm

- Thực hiện công khai lên trang

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú, hồ sơ thứ 7

- Thực hiện việc rà soát bảo hiểm cho CBGVNV.

6. Công tác khác:

            - Thực hiện nghiêm túc chủ đề  công tác năm khẩu hiệu của ngành, của thị xã, của tỉnh. CBGVNV thực hiện tốt an toàn giao thông

- làm văn bản sử nhà vệ sinh điểm Thọ Sơn

- Các đồng chí PHT thực hiện việc trực điểm nghiêm túc như quy định.

-Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thực tập sư phạm tại trường

- Tổ chức hội thi bé vui khỏe 2017

-  Thực hiện nghiêm túc công văn số 167 PGD 24/2 về rà soát an toàn trường học. Giao cho các đ/c phụ trách điểm trường có trách nhiệm kiểm tra hàng ngày về an toàn CSVC tại điểm phụ trách,  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng  04 năm 2017 yêu cầu các đồng chí CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

                            TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                  (Đã ký) 

                                              Lê Thị Lành