Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MẦM  NON YÊN THỌ                                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

                    DANH SÁCH CB - GV - NV: NĂM HỌC 2016 -2017 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Năm vào ngành Ngày vào Đảng Chức vụ Trình độ chuyên môn Số điện thoại                         
                       
1 Lê Thị  Lành 19/09/1978 01/09/1997 03/06/2002 Hiệu trưởng Đại học 0978027437                        
2 Bùi Thị Hương 20/10/1964 02/09/1983 10/07/1986 P.Hiệu trưởng Đại học 0968623969                        
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1973 01/09/1995 03/02/1995 P.Hiệu trưởng Đại học 01652313611                        
4 Đỗ Thị Hương 29/05/1976 01/09/2000 12/07/2012  GV- CTCĐ Đại học 0904290576                        
5 Vũ Thị Hằng 17/02/1978 01/09/2000 24/06/2010 GV-TTMG Đại học 0982720969                        
6 Ngô Thị Lương 04/06/1980 15/08/2008 03/02/2015 GV-TPMG Đại học 01282258929                        
7 Phạm Thị Phương 26/09/1980 01/09/2012   GV-TTNT Trung cấp 01688288552                        
8 Đỗ Thị Thuyến 18/05/1984 18/01/2013   GV-TPNT Trung cấp 0968695289                        
9 Bùi Thị Hợi 23/08/1983 01/09/2004 03/05/2012 GV-BTĐTN Cao đẳng 01686390229                        
10 Trần Thị Loan 08/01/1974 01/09/1992 19/07/2006 GV-CHPN Đại học 01634624571                        
11 Nguyễn Thùy Linh 05/01/1990 01/04/2010   Giáo  viên Đại học 0968623696                        
12 Nguyễn Thị An 24/10/1964 01/09/1994 03/11/2011 Giáo  viên Trung cấp 01682531807                        
13 Nguyễn Thị Dung 04/07/1981 01/09/2011 28/12/2011 Giáo  viên Đại học 01695855340                        
14 Nguyễn Thị Luyện 20/11/1988 01/09/2009   Giáo  viên Cao đẳng 0988391746                        
15 Nguyễn Thị Sinh 15/11/1988 05/10/2010   Giáo  viên Trung cấp 01699079512                        
16 Nguyễn T Sông Hương 12/09/1972 01/09/2000 05/07/2016 Giáo  viên Đại học 01638562692                        
17 Hoàng Thị Nhàn 20/04/1988 01/09/2009   Giáo  viên Đại học 01633651300                        
18 Ngô Thanh Thủy 30/11/1987 01/09/2009   Giáo  viên Đại học 01673803366                        
19 Hà Minh Nghĩa 27/01/1991 10/10/2011   Giáo  viên Trung cấp 01698024150                        
20 Ngô Thị Trang 01/06/1990 01/08/2010   Giáo  viên Đại học 01689391706                        
21 Phạm Thị Liên 06/07/1988 01/10/2014   Giáo  viên Trung cấp 0904360755                        
22 Bùi  Ngọc Anh 19/09/1978 01/09/1997   Giáo  viên Đại học 09044718854                        
23 Phạm Thị Thúy 14/11/1985 15/11/2011 05/10/2015 Giáo  viên Cao đẳng 0976675323                        
24 Trần Thị Biên 26/07/1981 16/10/2009   Giáo  viên Đại học 01638241909                        
25 Đỗ Thị Trang 02/07/1990 16/08/2010   Giáo  viên Đại học 01697649330                        
26 Vũ Thị Hường 12/03/1981 01/09/2000 09/01/2012 Giáo  viên Cao đẳng 01666386130                        
27 Hoàng Thị Thu Nga 10/08/1990 04/03/2011   Giáo  viên Đại học 01662839690                        
28 Đào Thị Hồng A 20/01/1991 13/09/2011   Giáo  viên Trung cấp 01632011991                        
29 Lê Thị Thu Ngà 06/02/1983 01/03/2012   NV YTế Trung cấp 01696949889                        
30 Nguyễn Thị Thảo 27/10/1986 01/08/2008 20/10/2011 Kế toán Đại học 0977969886                        
31 Đỗ Thị Quyên 01/06/1987 01/03/2012   Hành chính Đại học 01688113688                        
32 Đào Thị Hồng B 30/07/1983 08/10/2014   NV Nuôi  Sơ cấp 01675464634                        
33 Nguyễn  Ánh Nguyệt 10/02/1980 01/03/2011   NV Nuôi  Trung cấp 01666387123                        
                                       
                                                                                                                           T.M BGH NHÀ TRƯỜNG                          
                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                            
                                                                                                                                             (Đã ký)                            
                                                                                                                                         Lê Thị Lành