Xuất bản thông tin

KỀ HOẠCH Thực hiện “Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” của Trường Mầm non Yên Thọ năm 2017

KỀ HOẠCH Thực hiện “Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” của Trường Mầm non Yên Thọ năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 06 /KH-TrMN

              Yên Thọ, ngày 20 tháng 02  năm 2017

KỀ HOẠCH

Thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

của Trường Mầm non Yên Thọ năm 2017

 

       Căn cứ kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh;

      Căn cứ nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

     Căn cứ kế hoạch số 74- KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều " Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 theo NQ số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

     Căn cứ kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

          Thực hiện kế hoạch  số  150/KH-PGD&ĐT ngày  17 tháng  02 năm 2017. "Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"của ngành Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017. Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 cụ thể như sau:

I, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1,Mục đích

       - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng.

        - Cải tiến nề nối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái dộ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

       - Tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

2. Yêu cầu

       - Gắn việc thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính vứi việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

       - Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, trở ngại, gây phiền hà đến tổ chức, công dân; phát huy dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

       - Phát động phong trào thi đua trong cơ quan; phát hiện và nhân rộng những gương " người tốt, việc tốt" trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát hiện phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần thực hiện tốt Luật, phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành  tiết kiệm, chống lãng phí.

        - Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động tích cực đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG NĂM 2017

         Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh gắn với chủ đề năm 2017 của Tỉnh Quảng Ninh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, của Thị xã Đông Triều : " Văn hóa – Kỷ cương – Nêu gương- Trách nhiệm".

III. NỘI DUNG

1.Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức , viên chức, người lao động các nội dung văn bản sau:

+ Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan ban hành chính nhà nước ban hành theo Quyết định số 129/2007/QĐ – TTg ngày 02/02/2007 của Thủ tướng Chính Phủ;

+ Chỉ thị số 05 – CT/UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ;

+ Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh;

+ Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

+ Kế hoạch số 74- KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều " Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 theo NQ số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

+ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

+ Kê hoạch số 150 KH-PGD&ĐT Đông Triều ngày 17 tháng 02 năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017.

- Việc quán triệt, triển khai phải kịp thời, chủ động thường xuyên trong các cuộc họp, kỳ sinh hoạt của nhà trường.

      2.  Ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

          - Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về ‘ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh'' trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 19/KH – UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện chủ đề công tác năm 2017 ‘Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh''; Kê hoạch số 150 KH-PGD&ĐT Đông Triều ngày 17 tháng 02 năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017.

     3. Nâng cao trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

          * Những quy định phải tuân thủ trong khi thực thi nhiệm vụ:

          - Chấp hành giờ làm việc:

          + Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phòng Giáo dục và Đào tạo: sáng từ 7giò 30 phút đến 12 giờ, chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

          + Đối với cán bộ quản lý, nhân viên: Thực hiện theo giờ hành chính; quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

          + Đối với giáo viên: Thực hiện theo phân phối chương trình; thời khóa biểu; theo quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

          - Phải đeo thẻ công chức, viên chức, người lao động khi thi hành công vụ, trang phục, đồng phục gọn gàng, lịch sự, đúng quy định.

          - Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

          - Tuân thủ các quy định của pháp luật, nội dung , quy chế của cơ quan.

          - Thực hiện đầy đủ và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

          - Tuân thủ nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.

          - Tham gia đày đủ các cuộc họp khi được mời, đúng thời gian quy định, khi phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến phát biểu của mình.

          * Những quy định không được làm:

          - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân thủ quy định ngững việc cán bộ, công chức, Luật lao động, Điều 19 Luật viên chức; đối với cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động là Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc 19 Điều Đảng viên không được làm.

          - Không hút thuốc trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc). Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.

          - Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

          - Không quảng cáo, mua bán, giao dich thương mại tại công sở dưới mọi hình thức; không đánh bài, chơi các trò chơi cá cược, thưởng phạt có tính chất cờ bạc.

      4. Xây dựng nông thôn kiểu mới, đô thị văn minh

          - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.

         - Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu : Tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ thôn Yên Lãng 3 ( xã Yên Thọ) xây dựng " Thôn kiểu mẫu" theo sự phân công của UBND xã Yên Thọ các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền giám sát, giúp đỡ  thôn xây dựng " Thôn kiểu mẫu " tại 01 Thôn Yên Lãng năm 2017.

        - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường trong nhà trường. Tập trung phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành Giáo dục với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

        + Làm tốt công tác phát triển, giữ vững quy mô trường, lớp với tổng số 12 nhóm lớp năm học 2016-2017 14 nhóm lớp năm học 2017 -2018

        + Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, tham gia tích cực, có chất lượng các hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức. Duy trì và nâng số, giáo viên đạt giải tại cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp

        + Tăng cường giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

        + Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 65% ( trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%); 100% Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ( cân nặng theo tuổi) xuống còn 2,35%; thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống còn 2,4%.

        + Công tác phổ cập giáo dục: duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dụ Mầm non cho trẻ 5 tuổi,

        + Công tác xây dựng đội ngũ: Nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 73.3%; Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo đúng quy định, cụ thể đạt 2,35  GV/lớp;                  

+ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc giai đoạn II vào tháng 11 năm 2017

 + Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung cơ sở vật chất, triển khai trương trình làm vườn cổ tịch điểm lẻ Thọ Sơn

5. Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nhà trường.

Hàng  tháng có đánh giá việc thực hiện Kỷ cương hành chính tại cuộc họp tháng ở trường ; có biểu dương, kỷ luật ( nếu có) cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện kỷ cương hành chính.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

6.Thực hiện việc tiếp dân

- Bố trí tiếp công dân, xếp lịch tiếp công dân và công khai hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan để mọi người góp ý;

- Phân công cán bộ đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến của công dân;

- Giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời và chính xác.

- Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh, không để xảy ra trường hợp trễ hẹn không có lý do chính đáng.

7. Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời

- Tổ chức phong trào thi đua nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 –NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ( CBGV, NV) nỗ lực thi đua " Quản lý tốt – Dạy tốt – Học tốt" , nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 và 05 năm tiếp theo.

- Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương " Người tốt – việc tốt" trong CBGV, NV để nhân rộng khen thưởng, biểu dương nhằm thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tập thể , cá nhân để xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Cùng với việc tổ chức phát dộng, tổng kết phong trào thi đua trong năm học, cần quan tâm phát dộng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" triển khai thực hiện trong toàn trường

- Thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và ký cam kết tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo kế hoạch số 611/KH –UBND ngày 25/01/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều, gắn với nội dung thi đua đã đăng ký để cuối năm có cơ sở xếp loại thi đua.

- Xây dựng các tiêu chí cụ thể trong tổ chức thực hiện của từng bộ phận; tổ chức, cải tiến, sửa đổi nề nối làm việc;

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chinh.

- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút ra kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp báo cáo định kỳ về Ban chỉ đạo cấp trên.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, viên chức người lao động và học sinh trong đơn vị Kế hoạch số 611/KH – UBND ngày 25/01/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh thực hiện chủ đề năm về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoach thực hiện " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành Giáo dục và Đạo tạo thị xã Đông Triều.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện theo kế hoạch số 611/Kh – UBND ngày 25/01/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-/KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH – UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thị xã Đông Triều; Kế hoạch thực hiện " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" của Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, gắn với nội dung thi đua đã đăng ký để cuối năm có cơ sở xếp loại thi đua: Kế hoạch  số  150/KH-PGD&ĐT ngày  17 tháng  02 năm 2017. "Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính: xây dựng nếp sống văn hóa văn minh: xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"của ngành Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017

- Bố trí cán bộ có năng lực theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng tháng. Báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết năm gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

+ Đ/c Bùi Thị Hương- Phó Hiệu trưởng, Đ/c Vũ Thị Hằng:  phụ trách GVNv khối lớp 5 tuổi  tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút ra kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp báo cáo định kỳ về Trưởng ban

+ Đ/c Nguyễn  Thị Hương- Phó Hiệu trưởng, Đ/c Phạm Thị Phượng:  phụ trách GVNv khối lớp 3,2 tuổi  tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút ra kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp báo cáo định kỳ về Trưởng ban

+ Đ/c lê Thị Hạnh- Phó Hiệu trưởng, Đ/c Nguyễn Thị Thảo:  phụ trách GVNv khối lớp 4, tuổi, văn phòng  tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút ra kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp báo cáo định kỳ về Trưởng ban

Trên đây là kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh Trường Mầm non Yên Thọ năm 2017. Đề nghị các đơn vị trường học, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng./.

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐTTX  Đông Triều  (B/c);

- CBGVNV(T/h);

  -Lưu  hồ sơ trường, VT.

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                             ( Đã ký)

                                         Lê Thi Lành