Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong trường học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong trường học

Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-PGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong các trường học
Trường MN Yên Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) và CNCH với nội dung cụ thể như sau:


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  66b /KH-TrMN

    Đông Triều, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục

 pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ

và cứu nạn cứu hộ trong trường học

 

       Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-PGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong các trường học

       Trường MN Yên Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) và CNCH với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

       Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, các cơ sở mầm non tư thực( viết tắt CSMNTT).

       Tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm củaBan giám hiệu trong công tác PCCC. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra mất an toàn trong nhà trường, góp phần bảo vệ An toàn chính trị và trật tự trường học

       Nâng cao năng lực và khả năng ứng phó đối với các tình huống của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thông qua các lớp tập huấn, diễn tập về PCCC và CNCH.

2. Yêu cầu

       Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác quản lý về PCCC và cứu nạn cứu hộ của cấp ủy, Ban giám hiệu và tổ chức đoàn thể trường. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực chủ động tham gia công tác PCCC và CNCH đảm bảo:

       - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trường, CSTTMN xã được tuyên truyền về kiến thức và tập huấn về kỹ năng PCCC và CNCH.

       - 100% các đơn vị tổ chức diễn tập, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác PCCC và CNCH

       -  Xây dựng nội quy vận hành hệ thống thiết bị PCCC và CNCH, thường xuyên tăng cường bảo dưỡng, mua sắm, thay thế thiết bị và xây dựng phương án PCCC và CNCH phục vụ cho công tác PCCC và CNCH.

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn, thương tích, công tác PCCC và CNCH tại nhà trường, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp hỏa hoạn, cháy nổ tại trường học, CSMNTT

       Đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên về an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác chỉ đạo, tố chức thực hiện

       Thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH của đơn vị, Hiệu trưởng là Trưởng ban có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PCCC cơ quan; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện thiếu tích cực, những hành vi vi phạm.

       Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu các văn bản có liên quan đến công tác về PCCC và CNCH của Trung ương, của các bộ, của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, của UBND thị xã, của Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tổ chức triển khai đến các thành viên Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

       Lồng ghép nội dung về PCCC và CNCH vào các giờ dạy chính khóa, qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động khác

       Chủ động phối hợp Phòng cảnh sát PCCC số 4 của tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh biết cách sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn do cháy nổ; những nơi có ảnh hưởng đến sức khỏe cho mình và cho người

       Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, khắc phục và hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

       Tổ chức tốt công tác trực ban bảo vệ, An ninh trật tự trường học, công tác y tế học đường sẵn sàng phối hợp xử lý khi có sự cố về cháy nổ xảy ra.

       Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động PCCC và CNCH bằng những biện pháp, các làm phù hợp với đặc điểm tình hình của trường, CSMNTT và đúng quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, huy động lực lượng phương tiện chữa cháy.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

       Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt tới cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo của tỉnh, thị xã, của Ngành về công tác PCCC và CNCH, nhất là những văn bản mới được ban hành nhằm đảm bảo việc cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả về công tác PCCC và CNCH.

       Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCCC ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013; Thông tư 66/2004/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với công tác PCCC, đảm bảo thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCCC; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 của Bộ trưởng Bộ công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.... nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh đối với công tác PCCC và CNCH.

       Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về PCCC và CNÇH. Công tác tuyên truyền phải thực hiện đồng bộ trên diện rộng và chiều sâu, phát huy vai trò của các đoàn thể và hệ thống thông tin; đa dạng hóa nội dung và hình thức tiến hành cho phù hợp, thường xuyên, liên tục. Nâng cao trách nhiệm của CBGV-NV trường

       Thực hiện các hình thức tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng khẩu hiệu, tranh ảnh. video clip... phản ánh các hoạt động về công tác PCCC và CNCH (giao cho 02 đồng chí phó Hiệu trưởng)

3. Công tác kiểm tra, kháo sát, khắc phục các nguy cơ gây cháy nổ và xử lí khi hỏa hoạn xảy ra

       Giao trách nhiệm cho Phó Hiệu trưởng trực tại điểm, Kiểm tra và chỉ đạo giáo viên, nhân viên điểm phụ trách tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại điểm, đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời chấn chỉnh, khẳc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm loại trừ các nguyên nhân, điều kiện gây cháy nổ, bảo đảm an toàn tại đơn vị, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng PCCC và CNCH. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản.

       Làm tốt việc mở hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, cơ sở giáo dục với đầy đủ thành phần tài liệu theo quy định và thường xuyên, kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin đế nắm bắt đầy đủ tình hình.

       Phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH của địa phương hướng dẫn các kiến thức cơ bản về PCCC cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; chủ động xử lý các tình huống cháy giả định, có phương án PCCC và CNCH khi xảy ra cháy tại nhà trường.

       Giao phó Hiệu trưởng trực tại điểm thường xuyên kiểm tra an toàn về đường điện, quán triệt giáo viên và học sinh  không để xảy ra tai nạn cháy nổ, thương lích.

       Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong phạm vi  của nhà trường, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ. Hàng ngày các đồng chí Phó Hiệu trưởng phải kiểm tra điểm trường mình phụ trách, sao cho đảm bảo an toàn PCCC. Nếu Phó Hiệu trưởng không thường xuyên trực hàng ngày(Trừ có lịch họp hoặc phân công của Hiệu trưởng) mà để sảy ra cháy nổ, mất an toàn về điện và nguy cơ khác tại điểm. Các đ/c Phó Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm và kỷ luật.

       Xây dựng, bổ sung các phương án chữa cháy hang năm, phối hợp với nhiều lực lượng tham gia và nhằm huy động các lực lượng hỗ trợ khi có sự cố cháy nổ.

4. Xây dụng lực lượng, đầu tư trang thiết bị thục hiện công tác PCCC và CNCH

       Thành lập, kiện toàn tổ PCCC và CNCH của đơn vị: Hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng, 02 đ/c Phó Hiệu trưởng làm tổ phó,  thành viên là  giáo viên, nhân viên trong nhà trường, CSMNTT . Tổ PCCC và CNCH có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp PCCC, rà soát và kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCC và CNCH đã được cơ quan Công an PCCC và CNCH duyệt.

      Chuẩn bị lực lượng và trang bị đầy đủ các phương tiện tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

    Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả PCCC và CNCH cao nhất.

       Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua đang thực hiện ở trường, CSMNTT; đưa nội dung thực hiện công tác PCCC và CNCH thành một tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại thi đua đối với tập thể nhà trường, cá nhân; có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào.

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Nhà trường, các CSMNTT trên địa bàn xã Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PCCC phù hợp với điều kiện tại nhà trường; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ PCCC, lập hồ sơ PCCC của nhà trường.

       Đưa nội dung công tác giáo dục PCCC và CNCH tích hợp vào chương trình giảng dạy, kiểm tra kết quả thực hiện công tác giáo dục kiến thức PCCC và CNCH đối với giáo viên, học sinh đơn vị.

        Thực hiện tốt công tác lồng ghép kiến thức PCCC và CNCH vào trong môn học, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 4 tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại nhà trường.  Trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác PCCC và CNCH tại đơn vị.

       Nhà trường yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường, các CSMNTT nghiêm túc triển khai thực hiện. Khi có vấn đề bất thường xảy ra cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo./.   

Nơi nhận:

- CBGV-NV trường (t/h);

- Các CSMNTT xã Yên Thọ(t/h);

- Lưu VT.

                        HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

                         Lê Thị Lành