Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi năm học 2017-2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/KH-TrMN

       Yên Thọ, ngày  02 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

          Căn cứ kế hoạch số 1203/KH-PGD&ĐT Đông Triều ngày 29/11/2017 V/v Tổ chức cuộc thi "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

          - Căn cứ kế hoạch số 422/KH/-PGD&ĐT Đông triều ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Phòng Giáo dục Đông triều về triển khai chuyên đề (Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm) giai đoạn: 2016-2020. Trương Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học: 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý và giáo viên trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của địa phượng. Đồng thời để tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường.

          - Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm. Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực của trẻ; xây dựng môi trường học tập, an toàn, phù hợp và thân thiện. góp phần nâng cao chất lượn giáo dục trẻ trong nhà trường

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phù hợp trong tổ chức hoạt động và giáo dục trẻ.

2. Yêu cầu:

         - Đánh giá việc sử dụng xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục các tiêu chí về môi trường giáo dục của nhà trường về việc triển khai chuyên đề trong đó chú trọng cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động thể chất cho trẻ Mầm non phù hợp với điều kiện của nhà trường

        - Cuộc thi đảm bảo tính khách quan, trung thực công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến kích giáo viên học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, tiết kiệm hiệu quả . Không gây áp lực cho giáo viên.

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung thi:

1.1. Một sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp về một số phương pháp đã được áp dụng tại trường có hiệu quả

1.2. Thi trắc nghiệp; Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non

          1.3. Thi thực hành:

          - Tổ chức 02 hoạt động giáo dục (trong đó có 01 hoạt động tự chọn và 01 hoạt động bắt buộc);        

-  Hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.     

2. Hình thức thi:

- Trình bày một sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp đã và đang được áp dụng vào giảng dạy tại trường

* Lý thuyết; ( Thi trắc nghiệm thời gian 20 phút)
         + Nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp học mầm non thị xã Đông Triều và nhiệm vụ của trường năm học: 2017-2018.
         + Các cuộc vận động lớn thực hiện trong năm học 2017-2018.
         + Kỹ năng, qui trình của thao tác rửa mặt, rửa tay cho trẻ.
         + Cách chăm sóc nhóm trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, cho trẻ

         + Xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề

         + Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

         + Điều lệ Trường mầm non
          *Thi thực hành:

           - Đối với giáo viên trên các lớp: Thực hiện 02 tiết dạy (1 tiết tự chọn, 1 tiết bốc thăm)
           -  Tiết bắt thăm : 

          + Mỗi giáo viên thực hiện 01 hoạt động học khác nhau theo chương trình các môn học theo chủ đề " Từ tuần 14 đến tuần 17".

          - Tiết tự chọn:      

          + Giáo viên lựa chọn 01 hoạt động mà bản thân tâm đắc nhất để giảng dạy 

          +  Chủ đề tự chọn.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Đối tượng:

- Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường Mầm non Yên Thọ,

2. Số lượng:

- 100% giáo viên có đủ điều kiện tham gia Hội thi.

3. Điều kiện:

- Giáo viên  tham gia thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo quy định. Có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở nên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Giáo viên dự thi phải thực hiện đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non theo Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011 ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC.

  1. Thời gian:

- Ngày 04/12/2017: Tổ chức bắt thăm bài dạy.

- Tổ chức thi lý thuyết; vào 8h00, ngày 09/12/2017

- Tổ chức thi thực hành từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 21/12/2017.

          - Chấm sáng kiến giải pháp kinh nghiệm: Sau ngày tổ chức thi lý thuyết và thực hành.

2. Địa điểm:

          - Tổ chức thi tại các lớp học tại trường Mầm non Yên Thọ

          3. Kinh phí:

          - Cấp trường: Từ nguồn kinh phí của nhà trường

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG.

1. Đánh giá các nội dung thi:

- Sáng kiến kinh nghiệm do giáo viên tự sáng tạo được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non ;

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban Đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ  02 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

- Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo xem xét quyết định.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

2.1. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

2.2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

2.3. Các bài thi thực hành đạt loại giỏi trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi thực hành đạt loại giỏi theo thang điểm đánh giá.

2.4. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi phải được đánh giá, xếp loại A

2.5. Có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định, triển khai tốt các nội dung.

3. Giải thưởng:

- Ban tổ chức sẽ tuyên dương và trao thưởng cho:

+ Những giáo viên đạt kết quả thi bài thi kiểm tra năng lực đạt điểm 8 trở lên và 02 tiết dạy thực hành đạt số điểm 18 trở lên.

  • Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được thưởng: 100.000 đồng
  • Tổng kết hội thi 1.000.000 đồng

Trên đây là kế hoạch về công tác tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018. Đề nghị tổ chuyên môn, bộ phận tài chính kế toán và giáo viên dự thi nghiêm túc thực hiện.

                                                                TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

* Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ (thực hiện)                                                      

- Bộ phận kế toán (Thực hiện)                                                                  

- Lưu VT                                                                                                       

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                       

                                                                               

                                                                                     Lê Thị Lành