Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

             TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ                   

 
   

                   Số:  01   /QĐ-TrMN

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              Đông Triều, ngày 02  tháng 1  năm 2015

                                 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015

                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

               Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non( Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

              Căn cứ vào công văn số 450/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Phòng GD &ĐT Đông Triều;

             Căn cứ vào kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 6/1/2015 về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Ất Mùi năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015 gồm các đồng chí có tên sau đây:

 1. Trưởng ban chỉ đạo:
 • Đ/c Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường
 1. Phó ban:
 • Đồng chí Dương Thị Tâm - Phó BT chi bộ -Phó Hiệu trưởng
 1. Các ủy viên:
 • Đồng chí Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng
 • Đ/c Đỗ Thị Hương – Chủ tịch công đoàn
 • Đ/c Vũ Thị Hằng – Tổ trưởng chuyên môn
 • Đ/c Trần Thị Hoa- Tổ trưởng tổ văn phòng
 • Đ/c Đỗ Thị Quyên- Tổ phó tổ văn phòng
 • Đ/c Đỗ Thị Trang – Phó Bí thư chi đoàn thanh niên
 • Mời các đ/c bảo vệ các điểm trường làm ủy viên

                Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong việc CS-GD trẻ, tổ chức đón tết Ất Mùi  năm 2015, phân công

 Điều 3. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                     

Nơi nhận

- Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều(b/c)

- Như điều 3(t/h)

- Lưu vt

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                      ( Đã ký)

                                  Lê Thị Lành

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                            Số   01   /TB-BCĐ

 

                                           Yên Thọ, ngày  02    tháng 1 năm 2015

THÔNG BÁO

"V/v phân công nhiệm vụ các thành viên

Ban chỉ đạo tết Ât Mùi 2015"

                      Căn cứ vào Quyết định số 01/ QĐ –TrMN  ngày 2 tháng 1 năm 2015 V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015;

                    Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH- TrMN  ngày 2 /1/2015 về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Ất Mùi năm 2015;

                   Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015 thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ cụ thể sau:

 1. Đồng chí Lê Thị lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

        Chỉ đạo chung công tác chuẩn bị và đón tết Ất Mùi năm 2015. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trang trí cờ hoa, vệ sinh trường lớp

 • Tổ chức cho CB,GV,NV kí cam kết trong dịp trước  tết

- Tham gia trực tết

 1. Đồng chí Dương Thị Tâm – Phó Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng

- Chỉ đạo công tác tập văn nghệ giao lưu chào mừng Đảng – Xuân Ất Mùi 2015.

- Chỉ đạo công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối lớp 2-4 tuổi

- Tham gia trực tết

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

 1. Đồng chí Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối lớp 5 tuổi

- Chỉ đạo GV bàn giao tài sản trước nghỉ tết, rọn vệ sinh xung quanh lớp

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

4. Đ/ c Đỗ Thị Hương

Chỉ đạo phối kết hợp với BGH nhà trường các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, lập danh sách giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của liên đoàn lao động ngành tặng nhân dịp tết nguyên đán

Phối kết hợp với đ/c Tâm phụ trách văn nghệ tổ chức vui giao lưu văn nghệ mừng Đảng – Xuân.

- Chỉ đạo công tác Tết trồng cây

- Tham gia trực tết

5.Đ/c Vũ Thị Hằng – TTCM

- Chỉ đạo GV tổ  thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp

- Kiểm tra công tác bàn giao lớp cho Đ/c Bảo vệ trường, nộp biên bản về Hiệu trưởng.

-Tuyên truyền cho GV tổ mình thực hiện nghiêm việc kí cam kết trong dịp tết

- Xây dựng kế hoạch tuần tháng đến tháng 5/2015 để chuẩn bị đón đoàn thực tập sư phạm

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

6. Đ/c Trần THị Hoa- TT tổ văn phòng, kế toán

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức đón tết và các hoạt động trước trong và sau khi tết

- Đảm bảo chế độ tiên lương cho cán bộ, GV,NV, người lao động

- Chuẩn bị kinh phí kịp thời thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện một số nhiệm vụ khác nếu được phân công

- Chuẩn bị kinh phí tặng quà tết, chia tay đ/c Lan, đ/c Nguyễn Hương

- Tham gia trực tết

7. Đ/c Đỗ Thị Quyên- Nhân viên hành chính

- Tuyên truyền cho CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết, phòng chống tốt dịch bệnh

- Phụ trách cờ băng zôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân và đón nhận nghị quyết của chính phủ về công nhận thị xã Đông Triều

- Trang trí khánh tiết, trang trí đón giao thừa và gặp mặt đầu xuân

- Chuẩn bị kinh phí tặng quà tết, chia tay đ/c Lan, đ/c Nguyễn Hương

- Tham gia trực tết

8. Các đồng chí bảo vệ:

 - Phối kết hợp với công an xã làm tôt công tác đảm bảo tài sản của nhà tr

 - Trực tết 24/24 tại trường

 - Nhận bàn giao tài sản lớp trong tết và bàn giao tài sản sau tết

 - Cùng nhà trường teo bang zôn khẩu hiệu tại các công trường

9. Đồng chí Đỗ Thị Trang- Phó BT chi đoàn

 - Chỉ đạo ĐTN tham gia tập văn gnhệ Mừng Đảng- Mừng xuâ

- Chỉ đạo chi đoàn lao động rọn vệ sinh xung quanh trường

 - Phối kết hợp với Công đoàn thăm tặng quà 1-2 GĐ chính sách trong dịp tết

 - Tuyên truyền cho ĐTN thực hiện tốt việc kí cam kết trong dịp tết

               Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên  trong BCĐ tết Ất Mùi năm 2015 của trường MN Yên Thọ. Đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

- Lưu.

                 TRƯỞNG BAN

 

                        ( Đã ký)

 

                   Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     Số   01  /LPC- TrMN

 

                                             Yên Thọ, ngày  02   tháng 1 năm 2015

                    

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT ẤT MÙI 2015

 

Căn cứ vào Quyết định số 01/ QĐ –TrMN  ngày 2 tháng 1 năm 2015 V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015;

Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH- TrMN  ngày 2 /1/2015 về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Ất Mùi năm 2015;

Trường MN Yên Thọ xây dựng lịch trực tết Ất Mùi năm 2015 và thông báo về việc trực tết cho các đồng chí cụ thể sau:

 1. Ngày  16, 17, 18, 19  tháng 2 Tức là ngày 28,29,30,1 tết âm lịch
 • Đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng
 • Đồng chí Trần Thị Hoa – NV Kế toán
 • Đồng chí Trần Văn Bảo – Bảo vệ
 1. Ngày  20, 23,24 tháng 2 tức là ngày  mùng 2, 5,6,7 tết âm lịch
 • Đồng chí Dương Thị Tâm – Phó BT chi bộ- Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Đỗ Thị Quyên – NV hành chính
 • Nguyễn Văn Phương- Bảo vệ
 1. Ngày 25,26,27,28  tháng 2 tức là ngày mùng 7,8,9, 10  tháng 1 âm lịch
 • Đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Đỗ Thị Hương – Chủ Tịch công đoàn
 • Đồng chí Vũ Thế Vinh – Bảo vệ 
 • Nhà trường tổ chức đón giao thừa vào hồi 20h ngày 18/2/2015 (Tức là tối ngày 30 tết Ất Mùi). Các đ/c BCĐ tết
 • Tổ chức gặp mặt đầu xuân vào hồi 8h,  ngàỳ mùng 6/1/2015 âm lịch
 • Các thành phần hội nghị gặp mặt đầu xuân: CB,GV,NV toàn trường
 • Lịch thông báo tới các đ/c BCĐ. Yêu cầu các đồng chí báo  GV,NV tổ mình về đúng thời gian quy định
 •  

Nơi nhận:

- BCĐ tết;

- Lưu.                    

 

                              TM. TRƯỜNG MẦM NON

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                      Lê Thị Lành