Xuất bản thông tin

Phân công nhiệm vụ đối với nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế Trường Mầm non Yên Thọ

Phân công nhiệm vụ đối với nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế Trường Mầm non Yên Thọ

Căn cứ quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phân công kế toán trường học kiêm nhiệm kế toán các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 11/01/2018 tại Trường Tiểu học Vĩnh Khê giữa các Trường TH Yên Thọ, Tiểu học Vĩnh Khê, các trường MN Yên Thọ, Sao Mai, Hoàng Quế, Yên Đức, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây;
Để thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên, biên chế và hợp đồng lao động trong trường được kịp thời, đúng chế độ; thực hiện công tác tài chính đúng quy định.


Trường Mầm non phân công nhiệm vụ cho các đồng chí nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế Trường Mầm non Yên Thọ cụ thể sau:

1.Đối với nhân viên kế toán: đ/c Nguyễn Thị Huyền

 Đối với  nhân viên kế toán Đồng chí Nguyễn Thị Huyền làm việc tại trường vào chiều ngày thứ 2 hàng tuần/ trong tháng(Có thể linh động các ngày làm việc tùy theo tính chất của công việc) chế độ chính sách của kế toán được thực hiện tại trường Tiểu học Vĩnh Khê đang quản lý trực tiếp; công tác đánh giá viên chức đối với nhân viên kế toán thực hiện tại đơn vị đang quản lý trực tiếp nhân viên kế toán trên cơ sở đánh giá của các đơn vị đang quản lý nhân viên hành chính kiêm nhiệm;

 Nhà trường tạo điều kiện, và bố trí đủ cơ sở vật chất cho nhân viên kế toán làm việc (phòng làm việc, tủ lưu hồ sơ, bàn ghế, máy tính, phần mềm quản lý tài chính…) và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phân công cụ thể công việc phải làm dưới đây đối với đồng chí Huyền cụ thể như sau:

TT

Tên  công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CÁC KHOẢN THU-CHI NGÂN SÁCH

 

 

1

Lập danh sách nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nghỉ hưu, nghỉ chế độ của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Trước ngày 10 tháng 01 hàng năm

 

2

Lập danh sách đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nâng lương trước hạn, nghỉ hưu, nghỉ chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gửi Giáo dục.

Theo lịch của phòng GD&ĐT

 

3

Thực hiện công việc báo tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản cho CBGV, NV trong trường…. (Ốm đau, thai sản, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc)

Theo hướng dẫn của BHXH thị xã Đông Triều (trước ngày 15 hàng tháng)

 

4

Lập, theo dõi bảng chấm công hàng tháng                                                                    

Trước ngày 05 hàng tháng

 

5

Tập hợp chứng từ chi thường xuyên hàng tháng làm cho đúng thời gian tiến độ

Từ ngày 15 đến 25 hàng tháng

 

6

Đổi thẻ, đề nghị cấp lại thẻ cho CBGVNV  nhà trường khi bị mất hoặc sai sót thông tin

Khi có phát sinh

 

7

Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, lập thủ tục báo giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ khi bị hỏng không sử dụng được.

Khi có phát sinh

 

 

CÁC KHOẢN THU-CHI THEO QUY ĐỊNH

 

 

1

Đối với khoản thu học phí: Thực hiện việc mua, viết, quyết toán hóa đơn học phí

Theo quy định của Chi cục thuế thị xã Đông Triều

 

 

Tổng hợp danh sách thu học phí, nộp tiền học phí sau khi kế toán kiểm tra và làm thủ tục nộp kho bạc.

Sau khi viết hóa đơn thu học phí 10 ngày

 

 

Tập hợp chứng từ chi học phí

Từ ngày 15 - 25 hàng tháng

 

2

Thu BHYT học sinh: Thực hiện việc thu -nộp, nhận, giao thẻ BHYT cho học sinh.

Theo hướng dẫn của ngành, BHXH thị xã Đông Triều

 

 

Đổi thẻ, đề nghị cấp lại thẻ cho học sinh nhà trường khi bị mất hoặc sai sót thông tin

Khi có phát sinh

 

3

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại nhà trường. Tập hợp chứng từ chi gửi kế toán.

Từ ngày 15 - 25 hàng tháng khi có phát sinh

 

III

CÁC KHOẢN THU - CHI THEO THỎA THUẬN (Tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú

 

 

1

Gửi kế hoạch thu - chi cho kế toán

Sau khi được phê duyệt

 

2

Tập hợp hồ sơ các khoản thu - chi hàng tháng  kế toán để cập nhật phần mềm, ghi sổ sách kế toán

Từ ngày 02 - 08 của tháng kế tiếp

 

4

 thực hiện bếp ăn bán trú ,theo dõi xuất, nhập thực phẩm, đồ khô, vật  tư phục vụ bán trú... theo đúng quy định. tập hợp các hồ sơ liên quan cuối

Thực hiện hàng ngày

 

IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, KHÁC

 

 

1

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê chế độ chính sách,nhân sự…

Khi có yêu cầu

 

2

Quản lý các phần mềm quản lý nhân sự, ePmis

Theo quy định

 

3

Bố trí nơi cất giữ và bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định

Tại trường

 

Ngoài nhiệm vụ trên, đồng chí Nguyễn Thị Huyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

TT

Tên  công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

CÁC KHOẢN THU - CHI NGÂN SÁCH

 

 

1

Phân khai dự toán thu - chi hàng năm

Sau khi nhận quyết định giao dự toán hàng năm

 

2

Lập danh sách và duyệt biên chế quỹ lương hàng năm.

Khi nhận được quyết định giao dự toán hàng năm

 

3

Nhận, tập hợp bảng chấm công, các giấy tờ liên quan đến chế độ tiền lương từ đó lập bảng lương hàng tháng, thanh toán chế độ tiền lương, ốm đau thai sản cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trước ngày 13 hàng tháng

 

4

Nhận, tập hợp, kiểm tra hệ thống chứng từ chi thường xuyên hàng tháng và thanh toán. Trình hiệu trưởng nhà trường ký duyệt những khoản, mục chi và thực hiện chi trả đúng qui định.

Từ ngày 15 đến ngày 25 hàng tháng

 

5

Theo dõi việc thực hiện chế độ nâng lương, báo tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN của nhà trường.

Hàng tháng

 

6

Theo dõi sự biến động của tài sản cố định, công cụ dụng cụ và tính hao mòn tài sản cố định hàng năm theo đúng quy định chế dộ báo cáo tài chính hàng năm.

Hàng năm

 

7

Kiểm soát nguồn tài chính được cấp cho các trường theo đúng dự toán, phân khai dự toán đầu năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

II

CÁC KHOẢN THU-CHI THEO QUY ĐỊNH (học phí, thu BHYT học sinh, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích)

 

 

1

Nhận, tập hợp, kiểm tra chứng từ và thanh toán

Từ ngày 15 - 25 hàng tháng

 

2

Trình hiệu trưởng nhà trường ký duyệt những khoản, mục chi và thực hiện chi trả đúng qui định.

Từ ngày 15 - 30 hàng tháng

 

III

CÁC KHOẢN THU-CHI THEO THỎA THUẬN (Tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, tiếng Anh với người nước ngoài, kỹ năng sống, gửi xe đạp, tin học….)

 

 

1

Nhận, tập hợp, kiểm tra chứng từ thu chi theo thỏa thuận hàng tháng, cập nhật phần mềm, in sổ sách kế toán

Từ ngày 02 - 08 hàng tháng

 

2

Trình hiệu trưởng nhà trường ký duyệt những khoản, mục chi và thực hiện chi trả đúng qui định.

Từ ngày 15 - 20 hàng tháng

 

IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, HỒ SƠ

 

 

1

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính của đơn vị theo quy định.

Khi có yêu cầu

 

2

Cập nhật hồ sơ, dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý tài chính; Quản lý, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công tác kế hoạch, tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Hàng tháng

 

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo phân công của Hiệu trưởng

2. Đối với nhân viên hành chính: Đồng chí Nguyễn Thị Thảo

 

      Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ hành chính theo quy định, nhà trường phân công đồng chí Nguyễn Thị Thảo(Nhân viên hành chính đã qua nghiệp vụ kế toán nhà trường) thực hiện công việc hỗ trợ giúp đồng chí Nguyễn Thị Huyền làm thêm một số  nhiệm vụ kế hoạch, tài chính khác cụ thể  sau:

TT

Tên  công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CÁC KHOẢN THU-CHI NGÂN SÁCH

 

 

1

Hỗ trợ kế toán rà soát lập danh sách nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nghỉ hưu, nghỉ chế độ của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Trước ngày 10 tháng 01 hàng năm

Gửi kế toán kiêm nhiệm để theo dõi

2

Hỗ trợ kế toán rà soát lập danh sách đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nâng lương trước hạn, nghỉ hưu, nghỉ chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gửi Giáo dục.

Theo lịch của phòng GD&ĐT

 

3

Hỗ trợ kế toán rà soát công việc báo tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản cho CBGV, NV trong trường…. (Ốm đau, thai sản, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc)

Theo hướng dẫn của BHXH thị xã Đông Triều (trước ngày 15 hàng tháng)

 

4

Lập, theo dõi bảng chấm công hàng tháng                                                                    

Trước ngày 05 hàng tháng

Gửi email cho kế toán để làm căn cứ chi lương.

5

Hỗ trợ kế toán tập hợp hồ sơ liên quan đến bán trú, tài chính

Từ ngày 15 đến 25 hàng tháng

 

6

Hỗ trợ kế toán đổi thẻ, đề nghị cấp lại thẻ cho CBGVNV  nhà trường khi bị mất hoặc sai sót thông tin

Khi có phát sinh

 

7

Hỗ trợ đồng chí Huyền theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, lập thủ tục báo giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ khi bị hỏng không sử dụng được.

Khi có phát sinh

 

 

CÁC KHOẢN THU-CHI THEO QUY ĐỊNH

 

 

1

Đối với khoản thu học phí: Hỗ trợ kế toán Thực hiện việc mua, viết, quyết toán hóa đơn học phí

Theo quy định của Chi cục thuế thị xã Đông Triều

 

 

Hỗ trợ kế toán tổng hợp danh sách thu học phí, nộp tiền học phí sau khi kế toán kiểm tra và làm thủ tục nộp kho bạc.

Sau khi viết hóa đơn thu học phí 10 ngày

 

 

Tập hợp chứng từ chi học phí gửi kế toán

Từ ngày 15 - 25 hàng tháng

 

2

Thu BHYT học sinh: Thực hiện việc thu -nộp, nhận, giao thẻ BHYT cho học sinh.

Theo hướng dẫn của ngành, BHXH thị xã Đông Triều

 

 

Gửi danh sách thu tiền BHYT học sinh cho kế toán để vào sổ sách kế toán.

Từ ngày 25 - 30 của tháng có phát sinh

 

 

Đổi thẻ, đề nghị cấp lại thẻ cho học sinh nhà trường khi bị mất hoặc sai sót thông tin

Khi có phát sinh

 

3

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại nhà trường. Giúp đồng chí Huyền tập hợp chứng từ chi.

Từ ngày 15 - 25 hàng tháng khi có phát sinh

 

III

CÁC KHOẢN THU - CHI THEO THỎA THUẬN

 

 

1

Gửi kế hoạch thu - chi cho kế toán

Sau khi được phê duyệt

 

2

Tập hợp hồ sơ các khoản thu - chi hàng tháng gửi kế toán để cập nhật phần mềm, ghi sổ sách kế toán

Từ ngày 02 - 08 của tháng kế tiếp

 

4

theo dõi xuất, nhập thực phẩm, đồ khô, vật tư phục vụ bán trú... theo đúng quy định. tập hợp các hồ sơ liên quan cuối tháng giao lại cho kế toán kiêm nhiệm.

Thực hiện hàng ngày

 

IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, KHÁC

 

 

1

Hỗ trợ kế toán thực hiện công tác báo cáo, thống kê chế độ chính sách,nhân sự…

Khi có yêu cầu

 

2

Quản lý các phần mềm quản lý nhân sự, ePmis

Theo quy định

 

3

 Cất giữ và bảo quản hồ sơ, sổ sách theo quy định

Tại trường

 

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo phân công của Hiệu trưởng

3. Đối với nhân viên y tế: Đồng chí Nguyễn Thị Thêm

Đồng chí Nguyễn Thị Thêm –nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên y tế theo quy định. Ngoài ra đồng chí Thêm phải thực hiện một số nhiệm vụ kiêm nghiệm khác cụ thể sau:

-Cùng đồng chí Thảo phụ trách văn phòng

-Cùng đồng chí Hạnh, đồng chí Thảo phụ trách CNTT, họp trực tuyến, câp nhập phần mềm kiểm định

-Giúp đồng chí Bùi Thị Hương- Phó Hiệu trưởng cập nhập một số hồ sơ nuôi dưỡng

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo phân công của Hiệu trưởng

Trên đây là việc phân công nhiệm vụ đối với nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế. Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu các đồng chí nhân viên được phân công nhiệm vụ phối kết hợp để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

 

Nơi nhận

- BGH nhà trường ;

- Nhân viên kế toán kiêm nghiệm, hành chính,

 y tế(t/h);

-Lưu VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

 

                      Lê Thị Lành