Xuất bản thông tin

Quyết định kiểm tra giáo viên năm học 2018-2019 tháng 10

Quyết định kiểm tra giáo viên năm học 2018-2019 tháng 10


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc

             Số: 156 /QĐ-TrMN                                        

 

 

         Yên Thọ, ngày  10 tháng 10  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiểm tra giáo viên năm học 2018-2019

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

         Căn cứ kế hoạch số 121b/KH-TrMN ngày 14/9/2018 của Trường Mầm non Yên Thọ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019.

        Thực hiện chương trình công tác tháng 10.

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,   

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2018-2019 đối với đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương; kiểm tra hoạt động đối với đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

          Thời kỳ kiểm tra: Tháng 10/ 2018

          Thời hạn kiểm tra từ ngày 13/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018

Điều 2: Thành lập đoàn kiểm tra gồm có các ông(bà) có tên sau:

1.Bà Lê Thị Lành-Hiệu trưởng làm trưởng đoàn

2. Bà Lê Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng : Phó đoàn

3. Bà Bùi Thị Hợi-Tổ phó tổ nhà trẻ: thành viên

4.Bà Ngô Thị Lương-Tổ phó tổ mẫu giáo: Thành viên

Điều 3: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch,phân công các thành viên, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra  đối với giáo viên, nhân viên. Đôn đốc, giúp đỡ điều chỉnh người được kiểm tra, trình Hiệu trưởng xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn kiểm tra

          Điều 4: Các ông(bà) có tên tại Điều 2, các đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương , Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4(t/h);

HIỆU TRƯỞNG

 

- Lưu VT, Hsơ KTNB.

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Lành

                                         

 

                                  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐOÀN KIỂM TRA

(Kèm Quyết định số 156/QĐ-MN  ngày 10/10/2018)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Lê Thị Lành

Hiệu trưởng- Trưởng đoàn

Kiểm tra đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

2

Lê Thị Hạnh

Phó Hiệu trưởng-Phó đoàn

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương;. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

3

Bùi Thị Hợi

Tổ Phó tổ NT-Thành viên

Kiểm tra đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

.Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

 

4

Ngô Thị Lương

Tổ phó tổ MG-Thành viên

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN

(Kèm Quyết định số 156/QĐ-MN  ngày 10/10/2018)

 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

7h30-17h00

(13/10/2018)

Lớp 3 tuổi C1

Kiểm tra hoạt động ăn đồng chí Phạm Thị Phượng

 

 

Đồng chí Lê Thị Lành, Bùi Thị Hợi

 

7h30-17h00

(16/10/2018)

Lớp 3 tuổi C1

Kiểm tra hoạt động ăn đồng chí Nguyễn Thùy Linh

 

 

Đồng chí Lê Thị Lành, Bùi Thị Hợi

 

7h30-17h00

(19/10/2018)

Lớp 3 tuổi C2

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông

Hương

 

Đồng chí Lê Thị Hạnh, Ngô Thị Lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc

             Số: 156 /QĐ-TrMN                                        

 

 

         Yên Thọ, ngày  10 tháng 10  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiểm tra giáo viên năm học 2018-2019

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

         Căn cứ kế hoạch số 121b/KH-TrMN ngày 14/9/2018 của Trường Mầm non Yên Thọ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019.

        Thực hiện chương trình công tác tháng 10.

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,   

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2018-2019 đối với đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương; kiểm tra hoạt động đối với đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

          Thời kỳ kiểm tra: Tháng 10/ 2018

          Thời hạn kiểm tra từ ngày 13/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018

Điều 2: Thành lập đoàn kiểm tra gồm có các ông(bà) có tên sau:

1.Bà Lê Thị Lành-Hiệu trưởng làm trưởng đoàn

2. Bà Lê Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng : Phó đoàn

3. Bà Bùi Thị Hợi-Tổ phó tổ nhà trẻ: thành viên

4.Bà Ngô Thị Lương-Tổ phó tổ mẫu giáo: Thành viên

Điều 3: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch,phân công các thành viên, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra  đối với giáo viên, nhân viên. Đôn đốc, giúp đỡ điều chỉnh người được kiểm tra, trình Hiệu trưởng xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn kiểm tra

          Điều 4: Các ông(bà) có tên tại Điều 2, các đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương , Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4(t/h);

HIỆU TRƯỞNG

 

- Lưu VT, Hsơ KTNB.

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Lành

                                         

 

                                  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐOÀN KIỂM TRA

(Kèm Quyết định số 156/QĐ-MN  ngày 10/10/2018)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Lê Thị Lành

Hiệu trưởng- Trưởng đoàn

Kiểm tra đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

2

Lê Thị Hạnh

Phó Hiệu trưởng-Phó đoàn

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương;. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

3

Bùi Thị Hợi

Tổ Phó tổ NT-Thành viên

Kiểm tra đồng chí Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thùy Linh

.Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

 

4

Ngô Thị Lương

Tổ phó tổ MG-Thành viên

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông Hương. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN

(Kèm Quyết định số 156/QĐ-MN  ngày 10/10/2018)

 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

7h30-17h00

(13/10/2018)

Lớp 3 tuổi C1

Kiểm tra hoạt động ăn đồng chí Phạm Thị Phượng

 

 

Đồng chí Lê Thị Lành, Bùi Thị Hợi

 

7h30-17h00

(16/10/2018)

Lớp 3 tuổi C1

Kiểm tra hoạt động ăn đồng chí Nguyễn Thùy Linh

 

 

Đồng chí Lê Thị Lành, Bùi Thị Hợi

 

7h30-17h00

(19/10/2018)

Lớp 3 tuổi C2

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Sông

Hương

 

Đồng chí Lê Thị Hạnh, Ngô Thị Lương