Xuất bản thông tin

Quyết định thành lập ban tổ chức hội thị giáo viên day giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định thành lập ban tổ chức hội thị giáo viên day giỏi cấp trường năm học 2017-2018


PHÒNG GD& ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

           

                    Số 30 /QĐ-TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

                                                                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________---

 

 

                      Yên Thọ, ngày 02  tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học: 2017 - 2018 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học từ Mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư  số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của tổ chuyên môn trường mầm non Yên Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018: gồm những bà có tên sau đây:    

1. Bà  Lê Thị Lành - Hiệu trưởng:                                   Trưởng ban

2. Bà Bùi Thị Hương - Phó hiệu trưởng:                          Phó ban

3. Bà Lê Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng:                              Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó hiệu trưởng:                   Ủy viên

5. Bà Đỗ Thị Hương - Chủ tịch công đoàn                      Ủy viên

6. Bà Vũ Thị Hằng - Tổ trưởng tổ mẫu giáo                    Ủy viên

7. Bùi Thị Hợi - Tổ phó  tổ nhà trẻ                                   Ủy viên

8. Bà Ngô Thị Lương - Tổ  phó tổ mẫu giáo                   Thư ký

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Hội thi theo Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học từ  Mầm  non đến Phổ thông và Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư  số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo;

 Điều 3. Các bà có tên tại điều 1, các tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể cùng các cá nhân trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cá nhân có tên tại điều 1;

- Lưu VP;

- Lưu CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

                          Lê Thị Lành