Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2015

Lịch công tác tháng 10/2015


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                 Số: 18   /TB-TrMN

                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                            Đông Triều, ngày 28  tháng 9  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10-2015

 

*/Trọng tâm

          - Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu.

- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1/10

Giao ban đầu tuần

Ban giám hiệu

 

2/10

Dự lễ hội truyền thống Đền An Sinh- Đông Triều 

Ban giám hiệu

 

 

3/10

 Kiểm tra vệ sinh các điểm trường

Tổ chức lao động chiều ngày thứ 7

Hiệu trưởng

CBGVNV trường

 

5-8

Kiểm tra sổ thu chi tiền ăn, hồ sơ bán trú tháng 10.

Hiệu trưởng

 

6-7

Kiểm tra hồ sơ chi bộ 

+Sổ nghi chép nghị quyết đảng viên

+Sổ thu chi đảng phí

Ban chi ủy

 

8

Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học tại Trường MN Sơn Ca

Ban giám hiệu

CTCĐ trường

 

9

 

Kiểm tra bếp ăn Thọ Sơn

Hiệu trưởng

 

10

Chúc mừng ngày thành lập công an xã

Ban giám hiệu

 

12-17

Kiểm tra hồ sơ thu chi tài chính, bán trú

Rà soát các hợp đồng ga, thực phẩm

Hiệu trưởng

NV kế toán

 

19

Tổ chức Hội nghị viên chức lao động năm học 2015-2016

CBGVNV trường

Lãnh đạo ĐU-UBND xã

 

20

Tọa đàm ngày phụ nữ Việt Nam

CBGVNV

 

21

Tham dự Lễ động thổ chùa Thiên Chúc –Xuân Quang –Yên Thọ

Hiệu trưởng

CTCĐ

 

22

Duyệt các khoản thu đầu năm 2015-2016 03 trường Hồng Thái Tây, Đông, Yên Thọ tại Trường MN Yên Thọ

BGH, NV kế toán 03 trường

 

23

Kiểm tra hồ sơ y tế

Hiệu trưởng

Hiệu phó phụ trách y tế

 

24

 

26

Làm báo cáo, xây dựng kế hoạch

 

Dự giờ giáo viên 3 tuổi C1, NT D1

Hiệu trưởng

 

Ban giám hiệu, TTCM

 

27

Kiểm tra Thị ủy Đông Triều về việc thực hiện NQ TW 4 khóa 11 tại Văn phòng Đảng Ủy

Đ/c Lê Thị Lành –Đảng ủy viên- Bí thư chi bộ

 

28

Kiểm tra thực hiện ATGT Điểm Xuân Quang

Dự giờ TT Thanh Huyên

Ban ATGT

BGH-TTCM

 

29

Kiểm tra hồ sơ lại các khoản thu chi đầu năm

BGH, KT-TQ

 

30

Dự Hội nghị đánh giá công tác tháng 10 triển khai NV tháng 11. Họp BCH Đảng ủy mở rộng

Chiều: Họp bình xét thi đua

Bí thư chi bộ

 

 

Ban thi đua

 

31

Họp hội đồng trường

CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                      (Đã ký)

 

                                                  Lê Thị Lành