Lịch trực tuần 4 tháng 7/2020 

Lịch trực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè và xử lý các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19