Công khai tiền ăn ngày 04-05-2021


Tổng xuất ăn là 275 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.537.500đ ( Bốn triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu