Công khai tiền ăn ngày 07-04-2021


Tổng xuất ăn trong ngày là 282 xuất 

Số tiền ăn 1 trẻ / ngày  là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.653.000đ ( Bốn triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu