Công khai tiền ăn ngày 08-04-2021


Tổng xuất ăn 286 xuất

Tiền ăn 1 trẻ/ ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.719.000đ (Bốn triệu bảy trăm mươi chín nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu