Công khai tiền ăn ngày 10-04-2021


Tổng xuất ăn 181 xuất

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 2.986.500đ ( Hai triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm đỗng )


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu