Công khai tiền ăn ngày 13-04-2021


Tổng xuất ăn trong ngày là 287 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.735.500đ ( Bốn triệu bảy trăm ba mươi năm nghìn năm trăm đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu