Công khai tiền ăn ngày 17-04-2021


Tổng xuất ăn là 180 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 2.970.000đ ( Hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu