Công khai tiền ăn ngày 22-04-2021


Tổng xuất ăn là 286 xuất

Tiền ăn 1 trẻ/ ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.719.000đ ( Bốn triệu bảy trăm mười chín nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu