Công khai tiền ăn ngày 25-03-2021


Tổng tiền ăn trong ngày là 273 xuất 

tiền ăn 1 trẻ / ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.504.500đ ( Bốn triệu năm trăm linh bốn nghìn năm trăm đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu