Công khai tiền ăn ngày 27-03-2021


Tổng xuất ăn trong ngày là 180 xuất

Tiền ăn 1 trẻ / ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 2.970.000đ ( Hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu