Công khai tiền ăn ngày 29-03-2021


Tổng số xuất ăn trong ngày là 263 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ /ngày là 16.500 đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.339.500đ ( Bốn triệu,ba trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu