Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020

Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

Số: 75 /MNYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2020

LỊCH TRỰC

NGÀY LỄ 30/4 VÀ 01/5/2020

          Thực hiện công văn số 423/PGD&ĐT Đông Triều, ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4- 01/5 năm 2020. Trường mầm non Yên Thọ bố trí cán bộ, nhân viên trực nhà trường để thực hiện báo cáo sự việc bất thường, nổi cộm, phức tạp phát sinh liên quan đến nhà trường xảy ra trong dịp nghỉ Lễ 30/4- 01/5 năm 2020 như sau:

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

1

Thứ 5

(Ngày 30/04/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

 

2

 

Thứ 6

(Ngày 01/05/2020)

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

393696288

 

3

Thứ 7

(Ngày 02/05/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

352313611

 

4

Chủ Nhật

(Ngày 03/05/2020)

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên

977969886

 

Trần Thị Thêm

Nhân viên

987383668

 

            Trên đây là lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5, khi có vấn đề cần báo cáo, đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo trực tiếp cho BGH nhà trường để kịp thời báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT.

 

T/M NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Vân

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: