Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

Số: 55/MNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Thọ, ngày 04 tháng 04 năm 2020

 

LỊCH TRỰC

TRỰC XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

        Thực hiện các văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Coronan gây ra, Trường mầm non Yên Thọ bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực nhà trường tại điểm trung tâm và các cơ sở lẻ trong thời gian học sinh nghỉ học tiếp tục nghỉ học tuần 2/04/2020 để thực hiện công tác vệ sinh môi trường và giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch.

        - Thời gian trực tại nhà trường: từ 7h30' đến 16h30' hàng ngày.

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

1

Thứ 2

(Ngày 06/04/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Nguyễn Thị Thảo

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

2

 

 

Thứ 3

(Ngày 07/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0352313611

Trung tâm

3

Thứ 4

(Ngày 08/04/2020)

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

393696288

Trung tâm

 

Thứ 5

(Ngày 09/04/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

Trung tâm

 

Thứ 6

(Ngày 10/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

352313611

Trung tâm

 

Thứ 7

(Ngày 11/04/2020)

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

393696288

Trung tâm

 

Chủ Nhật

(Ngày 12/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

352313611

Trung tâm

 

Ngoài thời gian trực, khi có vấn đề cần báo cáo, đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo trực tiếp cho Hiệu trưởng nhà trường để kịp thời báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Nguyễn Thị Vân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: