Lịch trực tuần 4 tháng 7/2020

Lịch trực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè và xử lý các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

LỊCH TRỰC

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG HÈ VÀ XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

 

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Coronan gây ra, Trường mầm non Yên Thọ bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực nhà trường tại điểm trung tâm và các cơ sở lẻ trong thời gian nghỉ hè  để thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong hè, vệ sinh môi trường và giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch.

          - Thời gian trực tại nhà trường: từ 7h00' đến 16h30' hàng ngày.

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

1

Thứ 2

(Ngày 27/07/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0352313611

Trung tâm

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

977969886

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

2

 

 

Thứ 3

(Ngày 28/07/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

0393696288

Trung tâm

Trần Thị Thêm  

Y tế 

987383668

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

3

 

Thứ 4

(Ngày 29/07/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0352313611

Trung tâm

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

977969886

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

 

Thứ 5

(Ngày 30/07/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

0393696288

Trung tâm

Trần Thị Thêm  

Y tế 

987383668

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

 

Thứ 6

(Ngày 31/07/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0352313611

Trung tâm

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

977969886

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

 

Thứ 7

(Ngày 01/08/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

0393696288

Trung tâm

Trần Thị Thêm  

Y tế 

987383668

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

0386390229

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

0368695289

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

 

Ngoài thời gian trực, khi có vấn đề cần báo cáo, đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo trực tiếp cho BGH nhà trường để kịp thời báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT.

TM. NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                Nguyễn Thị Vân

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu