Công khai về đội ngũ CBGVNV - Năm học: 2017-2018


Công khai về đội ngũ CBGVNV - Năm học: 2017-2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Đảng viên

Trình độ

Trình độ Lý luận

CM

Tiếng Anh

Tin học

1

Lê Thị Lành

HT

19/9/1978

 x

ĐH

B

B

TC

2

Bùi Thị Hương

P.HT

20/10/1964

x

ĐH

B

B

Sơ cấp

3

Nguyễn Thị Hương

P. HT

13/01/1972

x

ĐH

B

B

TC

4

Lê Thị Hạnh

P. HT

22/12/1973

x

ĐH

B

B

TC

5

Vũ Thị Hằng

Giáo viên

17/02/1978

x

ĐH

B

B

 

6

Ngô Thị Lương

Giáo viên

04/06/1980

 x

ĐH

B

B

 

7

Đỗ Thị Hương

Giáo viên

29/5/1976

x

ĐH

B

B

 

8

Trần Thị Loan

Giáo viên

08/01/1974

x

ĐH

B

B

 

9

Nguyễn T.Sông Hương

Giáo viên

12/09/1972

 x

ĐH

C

B

 

10

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

14/11/1985

 x

B

B

 

11

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

10/8/1990

 x

ĐH

B

B

 

12

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

15/11/1988

 

TC

B

B

 

13

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

04/07/1981

 x

ĐH

 B

 

14

Bùi Ngọc Anh

Giáo viên

24/07/1971

 

ĐH

B

B

 

15

Đỗ Thị Trang

Giáo viên

02/07/1990

 

ĐH

B

B

 

16

Hoàng Thị Nhàn

Giáo viên

20/4/1988

 

ĐH

B

B

 

17

Ngô Thanh Thủy

Giáo viên

30/11/1987

 x

ĐH

 B

B

 

18

Nguyễn Thị Luyện

Giáo viên

20/11/1988

 

B

B

 

19

Ngô Thị Trang

Giáo viên

06/01/1990

 

ĐH

B

B

 

20

Vũ Thị Hường

Giáo viên

12/03/1981

x

 B

B

 

21

 Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên

05/01/1990

 

ĐH

B

B

 

22

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

18/05/1984

 

TC

 B

 B

 

23

Trần Thị Biên

Giáo viên

26/07/1981

 

ĐH

B

B

 

24

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

23/08/1983

x

B

B

 

25

Nguyễn Thị An

Giáo viên

24/10/1964

x

TC

B

B

 

26

Hà Minh Nghĩa

Giáo viên

27/01/1991

 

TC

 B

 

27

Đào Thị Hồng

Giáo viên

20/01/1991

 

ĐH

B

B

 

28

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

26/9/1980

 

ĐH

B

B

 

29

Phạm Thị Liên

Giáo viên

06/07/1988

 

TC

 B

 

30

Cao Thị Diễm Mai

Giáo viên

 

x

ĐH

B

B

 

31

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

27/10/1986

x

ĐH

B

B

 

32

Đỗ Thị Quyên

Hành chính

01/06/1987

 

ĐH

B

B

 

33

Lê Thị Thu Ngà

Y Tế

06/02/1983

 

TC

B

B

 

34

Nguyễn Ánh Nguyệt

NVCD

10/2/1980

 

TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                    Hiệu trưởng               

                                                                                                        ( Đã ký)

                                                                                                     Lê Thị Lành

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu